med anledning av prop. 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

Motion 2017/18:4039 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidsgränsen för att upprätta en studieplan ska kunna vara längre än två månader och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en anpassad timplan bör få löpa under högst tre år och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studiehandledning på modersmålet bara ska erbjudas i mån av möjlighet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen avslår förslaget om att förskolechefer ska få titeln rektor.

Motivering

  1. Enligt regeringens förslag (3 kap. 12 g §) ska en bedömning göras samt en individuell studieplan upprättas senast två månader efter skolstart. Det är rimligt att en första bedömning görs inom två månader, men tidsgränsen för att upprätta en studieplan bör utsträckas ytterligare om den ska vara genomtänkt och adekvat. Detta speciellt med tanke på att vissa skolor i vissa områden tar emot en hög andel nyanlända. 
  2. En anpassad timplan är nödvändig i många fall gällande nyanlända med bristande skolutbildning. Dock bör den längst sträcka sig över tre år då vi annars kan tala om parallella skolsystem. Tre år är i dessa sammanhang en lång tid och utgör i dag hela högstadiet. Någon gräns bör dras, och tre år är en rimlig avvägning för individuella studieplaner. 
  3. En studiehandledning på hemspråket eller bästa skolspråket kan i många fall vara både bra och nödvändig. Dock är skolans resurser inte outtömliga, och ett lagstadgat krav på detta är inte rimligt som det ser ut i dagens skola. Vi vill att formuleringen lyder att studiehandledning erbjuds i mån av möjlighet för skolan.
  4. Att titulera nuvarande förskolechefer rektor är inte ett genomtänkt förslag. Framför allt har vi lönemässiga problem med detta då en rektor skall tjäna en bra bit över en förstelärare t.ex. Regeringen verkar inte ha tagit med detta i sina kalkyler. Detta kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Kostnaderna för den obligatoriska rektorsutbildningen för alla förskolechefer är att anse som väl investerade pengar, dock behöver förskolechefer inte samma rektorsutbildning som rektorer inom grund- och gymnasieskolan, utan de skulle kunna gå en kortare variant. Regeringen har också överdrivit likheterna mellan arbetet för en rektor i grundskolan och en förskolechef. En förskolechef har inte läroplaner och betygssättning att handskas med, för att nämna ett par exempel.

I övrigt vill vi poängtera att vi har ett eget förslag för att inlemma nyanlända i svenska skolan. Vi vill ha en förberedelseskola där eleverna lär sig svenska väl samt en del andra ämnen innan de kommer in i en vanlig klass. Eleverna ska också kunna återvända till förberedelseskolan vid behov.  

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-29 Granskad: 2018-04-06 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11
Yrkanden (4)