med anledning av prop. 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

Motion 2017/18:4077 av Christer Nylander och Annika Eclund (L, KD)

av Christer Nylander och Annika Eclund (L, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:194 i den del som gäller att den som leder det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor och att han eller hon ska omfattas av krav på en obligatorisk befattningsutbildning som motsvarar dagens befattningsutbildning för rektorer.

Motivering

Regeringen har i proposition 2017/18:194 föreslagit att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor. Vi anser att begreppet förskolechef är väl inarbetat och tydliggör uppdragets särart. Förskolans och skolans verksamheter regleras på olika sätt i skollagen och styrs av två helt olika läroplaner. Precis som flera remissinstanser påpekar riskerar det att skapa otydlighet, och det är viktigt att regelverket inte anpassas på ett sådant sätt att förskolans särart och uppdrag blir otydligt. Om samma titel används för två helt olika verksamheter där den ena lyder under skolplikten och den andra är frivillig finns det risk för att de olika ansvarsområdena som förskolechef respektive rektor blandas samman, inte minst när det gäller skollagens krav på särskilt stöd. Det är också så att det är olika legitimationer som ligger till grund för behörighet i de olika verksamheterna. Därutöver är det så att benämningen rektor är förknippad med den myndighetsutövning och det ansvar att fatta beslut rörande enskilda elever som en rektor i skolan har och som inte bör blandas ihop med de andra befogenheter en förskolechef har eller inte har i jämförelse med en rektor. Till sist är det också viktigt och påpeka att många av förskolorna drivs som mindre enheter, vilket gör att de inte lämpar sig att ledas av personer som benämns rektor. Det gäller inte minst de fristående förskolorna. De allra flesta företag som driver fristående förskolor är små; över hälften har färre än 10 anställda, närmare 8 av 10 har färre än 20 anställda och 9 av 10 har färre än 50 anställda. Särskilt tydligt gäller det de förskolor som har en alternativ pedagogik och som drivs som en ekonomisk förening i t.ex. ett föräldrakooperativ.

Regeringen har också förslagit att förskolecheferna med anledning av att de benämns rektorer ska omfattas av krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning och att den ska omfatta de 30 högskolepoäng som dagens befattningsutbildning för rektor omfattar, dvs. 30 högskolepoäng. Vi anser att argumenten för att bibehålla den nuvarande ordningen där befattning och befattningsutbildning skiljer sig åt är starka. Det är två helt olika verksamheter som lyder under olika lagstiftning och läroplaner, och omfattningen av verksamheten skiljer sig åt inte minst när det gäller storleken på enheterna och rektorernas respektive förskolechefernas befogenheter. Det är därför inte rimligt att kräva att förskolechefer omfattas av samma befattningsutbildning och krav.

Christer Nylander (L)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-05 Granskad: 2018-04-06 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11
Yrkanden (1)