med anledning av prop. 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Motion 2017/18:4074 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

Motivering

Regeringens nya reformerade förslag är bättre än det första förslaget och innebär sannolikt mindre administration än vad proposition 2017/18:18 skulle ha inneburit för skolans personal. Risken för att en dubbelreglering föreligger måste också anses ha minskat.

Faktum kvarstår ändå att nödvändig lagstiftning redan finns på plats. Dessutom fattas det i dag specialpedagoger för att genomföra förslaget. På sikt är det rimligt att omfördela en del av de specialpedagogiska resurserna från högre årskurser till lägre årskurser, men det bör ske etappvis och ska vara en genomtänkt strategi. Remissinstanser påpekar också risken att specialpedagoger kommer att arbeta med fel saker om detta förslag genomförs.

En bestämmelse om att behovet av särskilt stöd även ska utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation har tagits bort i 3 kap. 8 § utan förklaring.

Lärarnas Riksförbund påpekar återigen att förslaget är benämnt garanti fast det i själva verket handlar om en arbetsgång, vilket gör att det inte handlar om en garanti i egentlig mening.

Propositionen beskriver ganska ingående den nedåtgående spiral Sverige visat i alla de internationella undersökningar där vi mätt våra skolprestationer med andra länder. I grunden handlar detta dock om att vi måste få ett betydligt lugnare klassrumsklimat och en ökad färdighetsträning i de lägre årskurserna avseende läsning, skrivning och matematik. En ökad färdighetsträning skulle sannolikt minska behovet av stödåtgärder; detta tillsammans med ett lugnare klassrumsklimat skulle göra att mängden stödåtgärder och behovet av specialpedagoger skulle minska avsevärt. Att vi därefter omfördelar de specialpedagogiska insatserna från senare år till tidiga år är både klokt och konstruktivt.  Regeringen skriver själv att fungerar inte läsningen så hämmar det utvecklingen i övriga skolämnen, just därför behövs en betydligt ökad mängd färdighetsträning i de lägre årskurserna.  

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Bordlagd: 2018-04-12 Granskad: 2018-04-12 Hänvisad: 2018-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)