med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande

Motion 2017/18:4118 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:204 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att tidigare riksdagsbindningar när det gäller tillträde, behörighet och urval till högskoleutbildning ska hävas. Centerpartiet anser inte att regeringen på ett fullgott sätt förklarar vad ett sådant beslut skulle få för konsekvenser. Vidare innehåller propositionen mycket lite information som indikerar vad regeringen har för syn gällande tillträde till högre utbildning.

Regeringen föreslår inga förändringar av urvalsgrunderna. Det skiljer sig från den s.k. Tillträdesutredningen, Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20), som presenterades i mars 2017.

Vi anser att urvalsgrunderna bör ändras mot den riktning som tillträdesutredningen föreslagit. För att befästa betyg som den huvudsakliga vägen in till högskoleutbildning bör en större andel av platserna fördelas utifrån denna urvalsgrupp. Utredningen föreslog att den största urvalsgrunden ska vara betyg då urval behöver göras. Minst 15 procent av platserna ska fördelas på grundval av resultat på högskoleprovet. Lärosätena ska också kunna välja att fördela platser på grundval av

lokalt beslutade urvalsgrunder. Det skulle stärka lärosätenas autonomi, premiera avslutade studier på gymnasium eller komvux och samtidigt öka möjligheten till alternativa urvalsgrunder anpassade till specifika utbildningar med en bättre matchning mellan student och utbildning. 

För grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå föreslår regeringen att det ska krävas att den sökande har nödvändiga kompetenser för att kunna tillgodogöra sig sådan utbildning. Men redan i dag kan den som helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Regeringen tydliggör inte hur förslaget förhåller sig till prövningen av reell kompetens och Centerpartiet kan därför inte ställa sig bakom förslaget. Inte heller bemöts på ett fullgott sätt den kritik som remissinstanser som UKÄ framhållit, nämligen att förslaget om nödvändiga kompetenser skapar en otydlighet i förhållande till övrig lagstiftning.

När det gäller särskild behörighet föreslår regeringen att de krav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. I situationer då ett urval behöver göras föreslår regeringen att urvalsgrunderna fortfarande ska vara betyg, resultat från högskoleprovet och av högskolan bestämda urvalsgrunder. Detta gäller redan i dag och regeringens förslag innebär därmed inte någon förändring i förhållande till nuvarande bestämmelser.

Med anledning av ovanstående anser Centerpartiet att riksdagen bör avslå proposition 2017/18:204 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande i sin helhet.

Fredrik Christensson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-11 Bordlagd: 2018-04-12 Granskad: 2018-04-12 Hänvisad: 2018-04-13
Yrkanden (1)