med anledning av prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att utreda inrättandet av en kvalitetsmärkning av säkra appar och molntjänster som kan användas utan att äventyra elevers personuppgifter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda konsekvenserna för studentkårerna efter införandet av EU:s dataskyddsförordning och tillkännager detta för regeringen.

Skolan

Vänsterpartiet har tagit del av och gått igenom regeringens proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet. Vi känner sedan tidigare en oro över att regeringen inte i tillräcklig utsträckning ser komplexiteten i frågor som rör digitalisering och den personliga integriteten. Den alltmer omfattande digitaliseringen av samhället erbjuder fler möjligheter att både ge uttryck för sina idéer och åsikter och ta del av information. Användningen av informationsteknik leder också till viktiga frågeställningar och avvägningar om hur personuppgifter behandlas och sprids samt vilka risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i och med detta. Skolverket jobbar väldigt aktivt med att ta fram nationella strategier för digitalisering. Det tycker vi är positivt, men det är viktigt att detta inte forceras på ett sådant sätt att seriösa utredningar av och diskussioner om konsekvenserna omöjliggörs. Barnombudsmannen har i sitt remissvar på SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén, påpekat att det finns ett behov av ett kunskapslyft hos lärare när barn använder digitala hjälpmedel i skolan som indirekt kan kartlägga dem och deras användande av informations- och kommunikationsteknik. Därför välkomnar Vänsterpartiet förslaget att ta fram en uppförandekod för användandet av personuppgifter inom utbildningsområdet. Vi anser dock att detta inte är tillräckliga åtgärder för att göra personal, föräldrar och elever trygga i användandet av personuppgifter i skolan. Som Luleå kommun skriver i sitt remissvar kan det bli svåra gränsdragningar att avgöra om en applikation verkligen är nödvändig för att fullgöra en undervisningsuppgift. Den tekniska utvecklingen går väldigt  fort och det finns en stor marknad för digitala läromedel och molnbaserade tjänster. För att underlätta för skolorna vid inköp av appar och molntjänster till undervisningen bör regeringen ge Skolverket i uppdrag att utreda inrättande av kvalitetsmärkning av säkra appar och molntjänster som kan användas utan att äventyra elevers personuppgifter. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Studentkårerna

Som regeringen konstaterar i propositionen har inte studentkårernas användning av personuppgifter utretts i den föregående utredningen. Regeringen gör det alldeles för lätt för sig i sin argumentation kring att studentkårerna bedriver verksamhet som är en uppgift av allmänt intresse. Studentkårerna bedriver i dag en väldigt bred verksamhet och ingen kår är den andra lik. På grund av en pressad ekonomisk situation i många kårer sedan kårobligatoriets avskaffande tvingas de finansiera sin verksamhet med en rad sidoinkomster. När Universitetskanslersämbetet 2017 undersökte kårernas ekonomiska situation konstaterades att endast hälften av kårerna fick sin huvudsakliga inkomst från lärosätena eller genom statsbidrag. Eftersom studentkårernas situation inte grundligt utretts bör detta göras så att inte lagförslaget får oanade konsekvenser för deras verksamhet. Regeringen bör därför utreda konsekvenserna för studentkårerna efter införandet av EU:s dataskyddsförordning. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Daniel Riazat (V)

Ulla Andersson (V)

Rossana Dinamarca (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Momodou Jallow (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-04-25 Bordlagd: 2018-04-26 Granskad: 2018-04-26 Hänvisad: 2018-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)