med anledning av prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Motion 2017/18:4160 av Mats Green m.fl. (M, KD, C)

av Mats Green m.fl. (M, KD, C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verkställbarhet av beslut om lov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag gäller att beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov enligt praxis får verkställas innan beslutet har fått laga kraft. Av den nya förvaltningslagen,

som träder i kraft den 1 juli 2018, följer dock att beslut enligt huvudregeln inte

är verkställbara förrän de har fått laga kraft. I de fall ett lov blir föremål för en överklagandeprocess kan det ta mycket lång tid innan det vinner laga kraft. Vi ställer oss därför bakom propositionens intention om att införa en bestämmelse om verkställbarhet i plan- och bygglagen fr.o.m. den 1 juli 2018, i syfte att förvaltnings­lagens regel om verkställbarhet inte ska bli huvudregel för beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov.

Verkställbarhet av beslut om lov

Vi kan konstatera att propositionens förslag om när bygglov, rivningslov och marklov får verkställas går emot promemorians. Enligt denna ska ett beviljat lov få verkställas omedelbart, även om det inte vunnit laga kraft, men regeringen föreslår istället att det i plan- och bygglagen (PBL) införs en tidsbestämmelse om att ett lov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet kungjorts.

I PBL finns i dag ingen bestämmelse kring när ett bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas, vilket innebär att ett lov redan i dag kan verkställas innan det har vunnit laga kraft. Om ett beslut om lov upphävs efter en överprövning blir det ogiltigt och eventuella redan vidtagna genomförandeåtgärder måste således återställas. Det innebär att risktagandet, även det ekonomiska, med att starta arbetet utan ett lagakraftvunnet beslut helt och fullt ligger hos den aktör som sökt lovet. Att införa en tidsbestämmelse i PBL om att ett verkställande ska vara möjligt först efter fyra veckor är därför enligt vår uppfattning inte nödvändigt. Regeringen skriver själv att det kommer att fördröja byggprocessen, om än marginellt. Precis som Lagrådet konstaterar har byggaktören även ett skyddsvärt intresse av att så snart som möjligt kunna utnyttja bygglovet.

Vi instämmer i andemeningen om att en tidsbestämmelse om bygglov, rivningslov och marklov är nödvändigt att föra in i PBL för att inte den nya förvaltningslagen ska göra att samtliga lov får verkställas först efter att dessa vunnit laga kraft. I en tid med omfattande bostadsbrist måste alla former av bostadspolitiska beslut syfta till att förenkla för ett snabbare och hållbart bostadsbyggande. Vi anser därför att en sådan bestämmelse ska formuleras så att ett lov ska få verkställas omedelbart.

Mats Green (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Lars Beckman (M)

Caroline Szyber (KD)

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-27 Bordlagd: 2018-05-02 Granskad: 2018-05-02 Hänvisad: 2018-05-03
Yrkanden (1)