med anledning av prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Motion 2017/18:4185 av Linus Bylund m.fl. (SD)

av Linus Bylund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbarhetskravet i propositionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar i stort regeringens proposition Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Flera bedömare har efterlyst en reform av Pensionsmyndighetens fondtorg, inte minst efter de uppmärksammade skandalerna med oseriösa aktörer. Propositionen och dess utformning utgör grunden för en nödvändig och välkommen reform av de övergripande villkoren för fondförvaltare som önskar etablera sig på Pensionsmyndighetens fondtorg och därmed vara med och förvalta svenska folkets premiepensionssparande.

I enlighet med branschorganisationer som Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen samt Fondbolagens förening är Sverigedemokraterna emellertid skeptiska till att krav på hållbarhetsarbete vid fondförvaltning ska ingå i fondavtalet mellan fondförvaltare och Pensionsmyndigheten.

I likhet med inkomna synpunkter på tidigare proposition (prop.2017/18:3907 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val) har statliga remissinstanser såsom Konkurrensverket och Finansinspektionen framhållit att krav på rapportering om hållbarhetsarbete ökar incitamenten för fondförvaltare att överdriva informationen och bedriva s.k. greenwashing där information förvrängs i syfte att försköna allmänhetens bild av ett företag eller en produkt, ur miljöhänseende.

Sverigedemokraterna motsätter sig på intet vis att svenska premiepensionssparare ska kunna välja fondförvaltare utifrån egna preferenser kopplade till aktörernas hållbarhetsarbete, tvärtom välkomnar vi denna möjlighet. Dock förhåller det sig redan i dag så att den som specifikt strävar efter att göra hållbarhetsfrämjande investeringar erbjuds en uppsjö av specialiserade ”Sustainable Investment”-alternativ som ingår i ett flertal olika miljöcertifieringsorganisationer, såsom t.ex. svanmärkningen där fondernas investeringar inom företag/produkter granskas, vilket försvårar greenwashing.

Vi anser att regeringens förslag på hållbarhetsarbete är otydligt och riskerar subjektiva bedömningar.

Vi vill därför tillkännage för regeringen att de ska återkomma med ett nytt förslag gällande hållbarhet som minskar riskerna för greenwashing och subjektiva bedömningar.

Linus Bylund (SD)

Julia Kronlid (SD)

Heidi Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-05-08 Granskad: 2018-05-09 Bordlagd: 2018-05-14 Hänvisad: 2018-05-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)