med anledning av prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Motion 2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda föräldrarna ska ha lagstadgad rätt att närvara vid besök hos mödravården under hela graviditeten utan att arbetsgivaren ska ha möjlighet att neka detta, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att som tillägg till regeringens förslag även införa rätt till tillfällig föräldrapenning vid mödravårdsbesök för båda föräldrarna under den tidigare delen av graviditeten och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett förtydligande behövs i den föreslagna lagtexten i 13 kap. 3 § socialförsäkringsbalken och tillkännager detta för regeringen.

Besök hos mödravården

Sverigedemokraterna välkomnar i stort regeringens proposition Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik. Vi delar regeringens uppfattning om att båda föräldrarna, inte bara den som är gravid, rimligen kan antas ha ett intresse av att närvara vid mödravårdsbesök för att följa graviditetens och fostrets utveckling och tillskansa sig viktig information. Som regeringen framför i propositionen kan detta vara av särskild vikt vid komplicerade graviditeter där föräldrar kan vara i stort behov av stöd av varandra och då information om fostrets och graviditetens utveckling kan antas vara av särskild betydelse.

Då en sådan situation som ovan beskrivits kan inträffa betydligt tidigare än de sista 60 prognostiserade dagarna av en kvinnas graviditet menar dock Sverigedemokraterna att regeringens förslag är otillräckligt, om än ett steg i rätt riktning.

Vi anser att båda föräldrarna bör bedömas kunna ha ett stort intresse av att följa fostrets och graviditetens utveckling så snart graviditeten är ett faktum och mödravårdsbesök inleds, alldeles oavsett eventuella komplikationer med graviditeten. Ofta är ultraljudet som både kan ske tidigt i graviditeten, runt vecka 1213, och rutinultraljudet något senare, runt vecka 1618, en viktig händelse för båda föräldrarna, och det kan vara först då graviditeten och det väntande barnet känns mera verkligt. Det kan också förekomma tråkiga besked vid dessa undersökningar och då är det en fördel om möjligheterna att för båda föräldrar att vara med stärks.

Sverigedemokraterna har länge drivit förslaget om att barnets far ska få rätt att med ersättning delta vid mödravårdsbesök även tidigt i graviditeten. Vi föreslår utifrån denna övertygelse riksdagen att göra ett tillägg till regeringens förslag. Vi menar att från den tidpunkt då graviditeten är bekräftad ska båda föräldrarna ha en lagstadgad rättighet att få ledighet från sitt arbete och delta vid besök i mödravården. Ibland kan ersättning och ledighet lösas i överenskommelse med arbetsgivare, och då menar vi att det är tillräckligt med en lagstadgad rätt till ledighet för föräldrarna. Vid behov menar vi däremot att båda föräldrarna också ska ha en möjlighet att ansöka om en ny form av tillfällig föräldrapenning för sådana besök då vi inte anser att man ska behöva använda ordinarie föräldrapenning till detta tidigt i graviditeten. Vi ställer oss bakom regeringens förslag att båda föräldrarna ska kunna ansöka om föräldrapenning för närvaro vid besök hos mödravården fr.o.m. den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse t.o.m. dagen för förlossningen.

Sverigedemokraterna föreslår riksdagen att som tillägg till detta ställa sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrar som besöker mödravården före denna tidpunkt ska har rätt till en ny form av tillfällig föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning vid deltagande i kurs för att lära sig vårda barnet

Principiellt ställer vi oss bakom regeringens förslag gällande tillfällig föräldrapenning vid deltagande i kurs för att lära sig vårda barnet. Det är givetvis viktigt att båda föräldrarna ska kunna delta samtidigt i syfte att lära sig vårda barnet. Gällande formuleringen i den föreslagna lydelsen om personkretsen i 13 kap. 3 § menar vi dock att ett förtydligande behövs gällande formuleringen flera föräldrar i stället för båda föräldrar. Det som åsyftas enligt en förklaring på s. 39 i propositionen är personer som likställs som föräldrar som redan nu har rätt att ansöka om tillfällig föräldrapenning. Vi motsäger oss inte att även dessa personer kan behöva delta i kurs för att lära sig vårda barnet men vi menar dock att uttrycket flera föräldrar blir otydligt. För att inte texten ska kunna missförstås menar vi att en bättre formulering är: Tillfällig föräldrapenning får förutom i de fall som anges i 11 kap. 10 § andra stycket lämnas till båda föräldrarna, samt personer som kan likställas med en förälder för samma barn och tid om de deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att lära sig vårda barnet.

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-01 Granskad: 2018-10-02 Bordlagd: 2018-10-09 Hänvisad: 2018-10-16
Yrkanden (3)