med anledning av prop. 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Motion 2018/19:53 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar.

Motivering

Nu aktuella lagförslag bygger på en sju år gammal statlig utredning, utredningen Förvar (SOU 2011:17). Moderaterna ifrågasätter starkt det lämpliga i att lägga fram förslag på detta område utifrån en så pass gammal utredning.

Svensk migrationspolitik har genomgått genomgripande förändringar sedan 2011. Vi har en situation i dag där vi i Sverige riskerar omfattande skuggsamhällen som en följd av att ett stort antal personer inte respekterar lagakraftvunna beslut om av- och utvisning. I år och tre år framåt beräknas totalt ca 50000 personer inte medverka till verkställigheten av sådana beslut. Att personer kan hållas i förvar vid vissa förutsättningar är en av flera olika åtgärder för att komma till rätta med problemet. Det är olämpligt att grunda lagstiftningen på en sju år gammal utredning, som är gjord i den tid som var då, vid en modernisering av förvarsreglerna.

Det är därmed också sju år sedan remissbehandlingen av utredningen Förvar. Det utkast till lagrådsremiss som tagits fram på senare tid har beretts under hand med Domstolsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Migrationsverket, men inte med några ytterligare remissinstanser. Till de instanser som inte har yttrat sig över utkastet till lagrådsremiss hör Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna och Åklagarmyndigheten. Detta trots att de i hög grad berörs av förslagen. Frågan är så viktig att den hade förtjänat en betydligt bättre beredning.

Moderaternas uppfattning i sak är att det behövs ett helhetsgrepp rörande reglerna för förvar. Detta i syfte att säkerställa att reglerna är ändamålsenliga i alla delar . Det är t.ex. viktigt att beslut om förvar alltid aktualiseras då det är motiverat i sak och att tidsgränserna för förvarstagande är lämpligt utformade. Det är också viktigt att reglerna ger förutsättningar för en säker och trygg miljö på förvaren. Nu aktuella förslag tar dock enbart sikte på vissa delar av reglerna, framför allt de delar som gäller rättssäkerheten.

Ett av regeringens förslag innebär ökade möjligheter att lägga ned en förundersökning mot en brottsmisstänkt som har meddelats ett av- eller utvisningsbeslut. Det gäller då det kan antas att brottets straffvärde inte överstiger sex månaders fängelse och då det inte finns något väsentligt allmänt eller enskilt intresse som åsidosätts. Till brott som kan ha ett straffvärde som inte överstiger sex månaders fängelse hör stöld, misshandel, olaga hot, våld mot tjänsteman, övergrepp i rättssak samt sexuellt övergrepp som inte bedöms som våldtäkt.

Moderaterna är negativa till detta förslag. Det är för oss ett mycket tungt vägande intresse att brott utreds och lagförs i största möjliga utsträckning. Förslaget går i motsatt riktning. En möjlighet att lägga ned en förundersökning i situationer som den aktuella bör vara tydligt avgränsad. Så är inte fallet här.

I sammanhanget kan konstateras att det i lagstiftningen redan finns en generell möjlighet att lägga ned en förundersökning om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger tre månaders fängelse. Hur nu aktuellt förslag förhåller sig till denna redan existerande möjlighet belyses inte närmare i förarbetena. Detta är en ytterligare brist i beredningsprocessen.

Mot denna bakgrund bör propositionen avslås.

Johan Forssell (M)

Katarina Brännström (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arin Karapet (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17
Yrkanden (1)