med anledning av prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Motion 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C)

av Ola Johansson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om muntlig handläggning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar de föreslagna ändringarna som föreslås i Proposition 2017/18:288, Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Dock ser vi att det behövs ett visst utökat skydd för de som utsatts för barnäktenskap, men som kommit till Sverige efter att de fyllt 18 år.

I det fall en person, ofta en flicka, som inte har någon tidigare anknytning till Sverige, har ingått äktenskap utomlands när hon var mellan 1517 år och kommer till Sverige som 18-åring, ska äktenskapet erkännas enligt det nuvarande förslaget. Äktenskapet skulle inte ha kunnat ingås i Sverige och hade hon varit under 18 år vid ankomsten till Sverige hade, med den nu föreslagna lagändringen, äktenskapet inte erkänts. I det fall någon av parterna vid äktenskapets ingående hade anknytning till Sverige hade äktenskapet inte heller erkänts. En ung person, ofta rör det sig om en kvinna, är inte mindre skyddsvärd för att hen har hunnit fylla 18 år innan ankomst till Sverige. Den beslutsprocess som idag föregår beslut om erkännande av utländska äktenskap ger inte unga människor ett fullgott skydd. Beslutet fattas idag av Skatteverket och i de flesta fall efter endast en skriftlig process. Då det föreligger en risk för att äktenskapet ingåtts under tvång och för att parternas kunskaper i det svenska språket och regelverket är för bristfälliga för att kunna förstå vilka rättigheter de har tror Centerpartiet att det är viktigt att myndigheten försäkrar sig om att partnerna har relevant kunskap för att de ska kunna tillvarata sina egna rättigheter. Centerpartiet föreslår att det ställs ökade krav på att Skatteverket, i fall när det gäller unga människor som kommer hit och där äktenskapet ingåtts när någon av parterna var under arton år, även ska ha en muntlig kontakt med båda parter enskilt innan beslut tas. På så sätt kan skyddet för unga människor öka. Det är i detta sammanhang av största vikt att myndighetsgemensamma rutiner mellan Skatteverket och till exempel Migrationsverket och Socialtjänsten kommer på plats för att tillgodose skyddet mot tvångs- och barnäktenskap.

Ola Johansson (C)

Martina Johansson (C)

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17
Yrkanden (1)