med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

Motion 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen i sin helhet.

Motivering

Vi motsätter oss en militarisering av EU. Pesco är i realiteten avsett att leda dit och följaktligen motsätter vi oss också i konsekvensens namn svensk anslutning till Pesco.

I texterna kring Pesco hävdas att samarbetet inte påverkar medlemsstaternas suveränitet. Eftersom totalförsvaret är ett system av system kommer våra system att delvis integreras i andra medlemsländers och i EU-organens. Det påverkar definitivt vår suveränitet, vilket gör påståendet om icke-påverkan falskt.

Falskt är också påståendet att Pesco är kompletterande till Natosamarbetet och inte duplicerande. Det är tydligt att EU-kommissionen syftar till ett långtgående försvarssamarbete, som inte kan vara något annat än, till delar, duplicerande. Det syns redan i förslaget att det kommer att bli duplicerande.

Vad gäller försvarsindustrin kan vi bara konstatera att svensk försvarsindustri är framgångsrik och specifikt kompetent att skapa effektiva materielsamarbeten med företag i andra länder. Att i stället binda oss vid Eda kommer i bästa fall att missgynna vår försvarsindustri men mer troligen bli en katastrof för hela vår försvarsindustriella utveckling. Redan att EU lyfter fram USA som en förebild industri-ekonomiskt är illavarslande. USA:s försvarsindustri lider av kostnadsineffektivitet.

EU:s politiska plan för konsolidering av försvarsindustrierna hos medlemsländerna kommer att kännetecknas av politisk byråkrati; låt i stället marknadskrafterna eliminera de företag som misslyckats. I vart fall är det inte en svensk uppgift att hålla dessa under armarna.

Vi vill vara tydliga. När allianspartierna i EU-parlamentet röstar för ett gemensamt EU-försvar så är vi tydliga med vårt nej.

Björn Söder (SD)

Mikael Jansson (SD)

Jeff Ahl (SD)

Roger Richtoff (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Bordlagd: 2017-11-23 Inlämnad: 2017-11-23 Granskad: 2017-11-23 Hänvisad: 2017-11-24
Yrkanden (1)