med anledning av prop. 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Motion 2017/18:3953 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklad delgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den lagändring som regeringen föreslår till följd av EU:s direktiv om oskuldspresumtion och rätten att närvara vid en rättegång ökar incitamenten för misstänkta att hålla sig undan, då målet framgent inte kommer att kunna avgöras om den tilltalade inte delgetts en kallelse till huvudförhandlingen.

I samband med att rätten att närvara vid en rättegång lyfts bör även skyldigheten att närvara vid rättegången lyftas. För det är oundvikligen ett problem när en stor andel av alla rättegångar ställs in, ofta för att den tilltalade eller vittnen uteblir. Riksrevisionen beräknade 2010 att en inställd huvudförhandling i genomsnitt motsvarar en kostnad om 11 000 kronor. Med andra ord är det en fråga om såväl stora kostnader som onödigt långa rättegångsköer.

Förenklad delgivning

Det finns ett antal hinder i rättegångsbalken som gör det svårare att hålla huvudförhandlingar. För att förenklad delgivning ska kunna användas gäller att delgivningsmottagaren fått information om att delgivningssättet kan komma att användas. En annan förutsättning för förenklad delgivning är att det inte förflutit mer än tio veckor från det att den tilltalade delgavs informationen om förenklad delgivning till dess att handlingarna skickas. Regeringen bör återkomma med ett förslag som antingen syftar till att avskaffa kravet på att informationen ska delas ut eller till att förlänga tidsfristen.

Adam Marttinen (SD)

Patrick Reslow (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-01-18 Bordlagd: 2018-01-24 Granskad: 2018-01-24 Hänvisad: 2018-01-25
Yrkanden (1)