med anledning av prop. 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018

Motion 2017/18:4163 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2017/18:4163

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i motionen.

Riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.2 i motionen.

Motivering

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag 2018

Tusental kronor

Utgiftsområde

Anslags-nummer

Beslutad ram/ anvisat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-05-02 Bordlagd: 2018-05-03 Granskad: 2018-05-03 Hänvisad: 2018-05-04
Yrkanden (2)