med anledning av prop. 2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Motion 2018/19:3128 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag under punkten 1 utom vad avser ändringar i 26 kap. 22 b § och 41 kap. 6 § socialförsäkringsbalken.
  2. Riksdagen avslår regeringens förslag under punkten 2.

Motivering

Förslagen i propositionen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse om bl.a. höjd ålderspension från 61 till 62 år, samt att en riktålder ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet. Partierna i Pensionsgruppen tycks tro att hälsan hos de äldre är homogen över olika yrkesgrupper och kön. Så ser såklart inte verkligheten ut. Det finns 60-åringar som är lika pigga som 40-åringar, det finns 80-åringar som fortfarande är aktiva idrottsutövare och det finns vårdbiträden vars leder är utslitna vid 45 års ålder. En generell höjning av pensionsåldern är därför inte genomtänkt. Frågan om pensionsålder borde i stället präglas av en betydligt högre grad av flexibilitet, t.ex. möjligheten att jobba deltid. Det skulle dels höja den enskildes nuvarande och framtida pensionsinkomst, dels leda till fler arbetade timmar i ekonomin som helhet. Detta samtidigt som företag kan bibehålla den befintliga kompetensen hos äldre.

Det finns dessutom andra sätt att stärka pensionssystemet, utan att tvinga folk att jobba längre. Sverigedemokraterna är öppna för alla sådana initiativ, så länge notan inte skickas till landets företagare – något som i synnerhet Socialdemokraterna tycks föredra.

Sverigedemokraterna föreslår ett skattemässigt kraftigt gynnsamt pensionssparande som inte bara riktar sig till de med högre inkomster och som i förlängningen ger individer möjligheten att antingen gå i pension tidigare eller att dryga ut den ordinarie ålderspensionen. Slutligen är det såklart positivt att regeringen äntligen går i någorlunda rätt riktning vad gäller grundskyddet för de äldre som har det sämst ställt.

Även om vi motsätter oss och vill avslå regeringens förslag om riktålder och höjning av åldersgräns för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas har vi ställt oss bakom proposition 2018/19:91 om att förlänga anställningsskyddet tills arbetstagaren fyllt 69 år då vi vill värna anställningsskyddet för de som själva väljer att arbeta längre. Till följd av proposition 2018/19:91 om anställningsskydd gör regeringen vissa ändringar i denna proposition 2018/19:133 vad avser möjligheten till förlängd arbetsskadelivränta och därmed rätt att behålla sin SGI. Dessa ändringar som är en följd av att lagen om anställningsskydd ändras ställer vi oss därmed bakom.

I regeringens förslag i punkt 2 föreslår regeringen en höjning av åldersgränsen för tillgång till servicetjänster i kommunen utan behovsprövning från 67 till 68 års ålder. Vi menar att detta skulle innebära en försämring och vi vill därför behålla nuvarande åldersgräns för servicetjänster i kommunen utan behovsprövning.

Sverigedemokraterna vill inte höja pensionsåldern utan anser att det är ett dåligt förslag och fel väg att gå.

Julia Kronlid (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Linda Lindberg (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-06-18 Granskad: 2019-06-19 Bordlagd: 2019-06-24 Hänvisad: 2019-06-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)