med anledning av prop. 2018/19:141 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Motion 2019/20:302 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera reglerna kring elektroniska fraktsedlar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har gjort bedömningen att någon reglering av förfarandet i elektroniska fraktsedlar inte är nödvändig för inrikes transporter. Den svenska åkerinäringen verkar dock inte dela denna bedömning och efterfrågar fler möjligheter att kontrollera och få bort olagliga transporter i Sverige. Ett sätt att följa vilka transporter som får ske är att registrera vilken bil eller vilket släp som används för transport i den elektroniska fraktsedeln. Regeringen hänvisar till att det står parterna fritt att själva komma överens om vilka uppgifter som ska finnas. Det är dock inte troligt att mindre nogräknade företag som utnyttjar underbetalda förare och fuskar med cabotagereglerna är intresserade av att underlätta för kontrollen av dessa. Därför borde det redan från början vara ett tydligt krav att sådana uppgifter ska ingå och att förändringar i dokumentet ska vara spårbara bakåt, så att det enkelt går att följa upp vid en kontroll. Det är därför vår uppfattning att lagen snarast bör kompletteras med sådana bestämmelser.

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Roger Hedlund (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Bordlagd: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-09-27
Yrkanden (1)