med anledning av prop. 2018/19:145 Personlig assistans för hjälp med andning

Motion 2019/20:360 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga moment i samtliga grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har en grundtanke om rätten att själv få möjlighet att forma sitt liv. Det är viktigt att personer som har omfattade hjälpbehov av mycket privat karaktär ska ges ett egeninflytande i fråga om vem som ska ge hjälpen.

Förekomsten av insatser, med en karaktär motsvarande hälso- och sjukvård inom personlig assistans, komplicerar eftersom både sondmatning och andningsövervakning kräver kompetens motsvarande sjuksköterskenivå. I dag utförs många av dessa insatser av outbildad personal, vilket inte kan jämställas med att de utför egenvård då det begreppet inte omfattar anställd personal (SOSFS 2009:6).

Att andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov ryms inom kriteriet för privat och integritetskänslig karaktär. Dock behöver ansvaret för dessa insatser klargöras utifrån en problematisering av rådande bestämmelser för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagens begrepp egenvård. Frågan om vad som kan bedömas vara egenvård ska bedömas i varje enskilt fall av hälso- och sjukvårdspersonal.

Det är bra att regeringen följer upp patientsäkerheten vid egenvårdsbedömningar för personer som ansöker om personlig assistans.

Vi håller med HFD att sondmatning bör likställas med måltid och att hela närings­tillförseln ska ingå i begreppet måltid och därmed utgöra ett grundläggande behov. Det är dock viktigt att sondmatning i förtydligande syfte också förs in som ett grundläggande behov i lagtexten. Det regeringen menar om att hjälp med sondmatning ingår, enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, i det grundläggande behovet måltider och inte behöver föras in som ett separat grundläggande behov i lagtexten är något vi inte ställer oss bakom. Det är viktigt att säkerställa att alla moment vid samtliga grund­läggande behov ska ge rätt till personlig assistans. De grundläggande behoven måste med självklarhet anses vara av integritetsnära karaktär annars frångår man LSS grundläggande intentioner, och därför är det ett begrepp vi vill ta bort. Det måste säkerställas att hela momentet vid andning och sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Östberg (SD)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Bordlagd: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-09-27
Yrkanden (1)