med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Motion 2019/20:263 av Johan Hedin m.fl. (C)

av Johan Hedin m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera personal från Tullverket i det straffrättsliga skyddet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att domstolen ska se särskilt allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar propositionen och ställer oss huvudsakligen bakom förslagen i den. Regeringen har dock inte inkluderat Tullverket trots att personalen får utstå både våld och hot och myndigheten dessutom har ett brottsbekämpande uppdrag. Tullverket framhåller i sitt remissvar bl.a. att tulltjänstemän inte sällan genomför operativa insatser tillsammans med polisen varför det blir egendomligt att polisen ges ett mer övergripande och heltäckande straffrättsligt skydd jämfört med tulltjänstemän i sådana situationer. Tullverket har vidare erfarenhet av hot och våld mot tjänstemän och skadegörelse på myndighetens egendom och bör därför omfattas av det mer övergripande och hel­täckande straffrättsliga skydd som föreslås i propositionen. Vi föreslår att regeringen återkommer med förslag på hur detta kan genomföras.

Utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhälls­nyttiga funktioner (SOU 2018:2) föreslog att en ny straffskärpningsgrund förs in i 29kap. 2 § brottsbalken. Denna skulle innebära att domstolen ska se särskilt allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning. Det finns ett antal yrkesgrupper som är särskilt utsatta, dels djurhållande företagare och deras anställda, som nämnts ovan, men även bl.a. lärare och rektorer tillika exempelvis Kustbevakningen. Centerpartiet vill att regeringen återkommer med förslag på hur straffen för hot och våld riktat mot andra utsatta yrkesgrupper kan skärpas i enlighet med det förslag som lades fram av utredningen. 

Johan Hedin (C)

Jonny Cato (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Ola Johansson (C)

Martina Johansson (C)

Per Schöldberg (C)

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-27 Bordlagd: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-02
Yrkanden (2)