med anledning av prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Motion 2019/20:362 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpt straffskala för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har sedan inträdet i Sveriges riksdag motionerat om en skärpt lagstiftning mot sexualbrott.

I motioner har Sverigedemokraterna särskilt belyst straffskalan för sexualbrott mot barn. Sverigedemokraterna har föreslagit att böter ska tas bort från straffskalan för brott som utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, kontakt med barn i sexuellt syfte, ringa barnpornografibrott och köp av sexuell handling av barn.

När regeringen presenterade proposition 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet så riktade justitieutskottet två tillkännagivanden till regeringen i enlighet med vad Sverigedemokraterna tidigare motionerat om. I ett av tillkännagiv­andena enades till slut samtliga partier om att höja minimistraffet för köp av sexuell handling av barn från regeringens föreslagna, i praktiken två veckors, minimistraff om fängelse till sex månaders fängelse.

I regeringens proposition 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn så föreslås åtgärder som Sverigedemokraterna huvudsakligen ställer sig bakom. Dock föreslår regeringen i strid med utskottets tidigare tillkännagivande att minimistraffet för köp av sexuell handling av barn ska gå från böter till fängelse som i praktiken blir två veckor.

Sverigedemokraterna står fast vid att minimistraffet åtminstone bör gå vid sex månaders fängelse, vilket även remissinstanser som Ecpat Sverige och Plattformen Civila Sverige mot människohandel tillstyrker.

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Henrik Vinge (SD)

Bo Broman (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Bordlagd: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-09-27
Yrkanden (1)