med anledning av prop. 2018/19:32 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Motion 2018/19:3018 av Bo Broman m.fl. (SD)

av Bo Broman m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lämplig förfarandeordning för Skatteverket när det gäller en svensk variant av det tyska Lkw-Maut-systemet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nollvisionen för skattefelet i fråga om vägavgifter och vägskatter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är positivt att avgifterna uppdateras då det var lång tid sedan detta skedde senast. Det är också naturligt att en förnyad differentiering genomförs utifrån de tillkomna euroklasserna. Vi gör bedömningen att en del av de föreslagna regelförändringarna har en positiv drivkraft till att förnya fordonsflottans teknik ur ett miljöperspektiv. Vi är också i grunden positiva till eurovinjettsystemet och menar att det i dag är det enda verktyg som vi har att tillgå för att driva in de avgifter som utländska åkerier är skyldiga att betala när de har tillgång till det svenska vägnätet.

I propositionen anförs att vägavgifterna också behöver höjas på grund av att de totala intäkterna behöver täcka de kostnader som vägslitaget innebär, samt att avgifterna ska ha en positiv miljöeffekt. Problemet är att vissa utländska åkerier underlåter att betala vägavgifterna – samtidigt måste svenska åkerier utan undantag betala avgifterna. Ur konkurrenssynpunkt kan det inte accepteras att utländska aktörer nyttjar vårt vägnät utan att betala de avgifter som fastställts; därför är det viktigt att säkerställa att de utländska fordonen också betalar fastlagd avgift. En sund transportnäring förutsätter att samtliga aktörer som nyttjar vårt vägnät betalar de skatter och avgifter som har fastställts.

För att komma till rätta med detta behöver vi en ökad digitalisering av hanteringen, som ersätter den nu manuella hanteringen av tillstånd. Vi har inspirerats av det tyska Lkw-Maut-systemet som registrerar varje passerat fordon. Vi vill få på plats ett liknande digitaliserat system i Sverige som underlättar för myndigheter att kontrollera att vägavgiften verkligen betalas. Systemet ger också möjlighet att kontrollera så att utländska fordon inte utför otillåten cabotagetrafik. Vi vill därför se att regeringen ger Skatteverket resurser för att driva in de utländska åkeriernas vägavgifter i enlighet med den befintliga nollvisionen för skattefelet.

Bo Broman (SD)

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-01-29 Bordlagd: 2019-01-30 Granskad: 2019-01-30 Hänvisad: 2019-01-31
Yrkanden (2)