med anledning av prop. 2018/19:37 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Motion 2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C)

av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om direktåtkomst för Tullverket till personuppgifterna i passagerarregistret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet och Liberalerna har inte några synpunkter på lagförslaget i propositionen, som är ändamålsenligt utformat för att på detta område anpassa svensk lagstiftning till europeiska dataskyddsregler. I sammanhanget vill vi dock ta upp en aspekt som berörs i lagstiftningsärendet, nämligen behovet av att ge Tullverket direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Förutom Polismyndigheten, som är registerförande myndighet, är det bara Säkerhetspolisen som har direktåtkomst till uppgifterna i passagerarregistret. Regeringen har befogenhet att meddela föreskrifter om att ge även andra myndigheter rätt till direktåtkomst, men denna befogenhet har hittills inte utnyttjats. När det gäller rätten att begära ut uppgifter ur registret är det däremot Tullverket och Säkerhetspolisen som är de två myndigheter som uttryckligen nämns i lagen (6 §).

Tullverket har så sent som år 2017 begärt hos regeringen att få rätt till direktåtkomst. Detta har i det nu aktuella lagstiftningsärendet också fått stöd hos Polismyndigheten, som tagit upp frågan i sitt remissvar. Regeringen vidhåller dock bedömningen att det för närvarande saknas skäl att ge Tullverket direktåtkomst.

Av integritetsskäl är vår grundhållning restriktiv när det gäller att utöka myndigheters rätt till direktåtkomst till personuppgifter hos andra myndigheter. I detta fall finns dock goda skäl att ge möjlighet till sådan direktåtkomst. Eftersom Tullverket redan i dag har lagstadgad rätt till uppgifter ur passagerarregistret är den mest påtagliga effekten av avsaknad av rätt till direktåtkomst bara den att tid går förlorad.

Runt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige utförs av internationella stöldligor. Stöldligornas verksamhet drabbar människor över hela landet och medför såväl otrygghet som stora kostnader för såväl enskilda som försäkringsbolag och de rättsvårdande myndigheterna. Det finns ett påtagligt behov av att vidta åtgärder för att försvåra för nätverken att bedriva och fördjupa sin organiserade brottslighet i Sverige. Med detta förslag till ändring ges Tullverkets brottsbekämpande verksamhet adekvata förutsättningar att bekämpa den organiserade brottsligheten också i det hänseende som berörs i detta lagstiftningsärende.

Johan Pehrson (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-02-06 Bordlagd: 2019-02-07 Granskad: 2019-02-07 Hänvisad: 2019-02-08
Yrkanden (1)