med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Motion 2018/19:3027 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att avyttra Telia Company AB och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna anser att statens uppgift normalt inte bör vara att äga och driva bolag, utan att ange de ramar och regler som ska gälla för ett dynamiskt näringsliv, där företag konkurrerar på lika villkor. Därför bör staten i princip inte äga bolag som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens – såvida inte bolaget har ett särskilt samhällsuppdrag som är svårt att klara av på annat sätt eller om det motiveras ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. När förändringar av det statliga ägandet leder till bättre fungerande marknader eller en mer effektiv samhällsservice bör staten därför minska eller avveckla sitt ägande. Detta ska ses som ett naturligt led i att överväga bolagens olika uppdrag och riktlinjer. Eventuella försäljningsintäkter ska användas för att minska statsskulden. Försäljning av statlig egendom ska ske affärsmässigt så att skattebetalarnas intressen värnas på bästa sätt.

Staten är dock en stor företagsägare, och kommer att vara under överskådlig tid. Det ställer höga krav på tydliga principer. De statliga bolagen ska ha fokus på att skapa långsiktiga värden, och staten ska vara en aktiv, professionell och ansvarsfull ägare. I de fall där bolagen har ett samhällsuppdrag ska detta utföras väl. För att åstadkomma detta är det bl.a. viktigt att ge bolagen förutsättningar och möjligheter att utvecklas och fortsätta konkurrera på sina marknader. Där bolag verkar på en konkurrensutsatt marknad, enligt marknadsmässiga krav, ska effektiv konkurrens säkerställas. Statens roll som lagstiftare och ägare bör hållas isär och skötas på ett professionellt sätt.

Telias pågående återköpsprogram med påföljande indragning av återköpta aktier innebär att den statliga ägarandelen i Telia kommer att öka. En ändring av statens ägarandel i bolaget kräver riksdagens bemyndigande. I propositionen föreslås riksdagen bemyndiga regeringen dels att godkänna återköp och indragning av aktier genom vilket statens ägarandel i bolaget ökar till högst 41,5 procent, dels att genom försäljning eller på annat sätt därefter minska statens röst- och ägarandel i bolaget till lägst nuvarande nivå, dvs. 37,3 procent. Mandaten innebär att regeringen tillfälligt ökar ägandet och därefter avser att minska ägandet till nuvarande nivå när bästa möjliga affärsmässiga utfall kan nås. Moderaterna har inget att invända mot regeringens förslag, men anser att regeringen i samband med det pågående återköpsprogrammet bör se över statens ägande i Telia. Telia är en aktör bland flera på en kommersiell marknad och har inget särskilt beslutat samhällsuppdrag. Därmed är det i huvudsak en ekonomisk investering för staten, vilket inte är ett tillräckligt motiv för ett statligt ägande på sikt.

Frågan om en försäljning av bolaget har också aktualiserats genom Telias kommande förvärv av Bonnier Broadcasting där bl.a. TV4 och C More ingår. Moderaterna uttryckte tidigt en oro över att staten genom affären riskerar att bli en alltför dominerande aktör på mediemarknaden. Vi har även betonat vikten av fria och oberoende medier i Sverige. En viktig förutsättning för detta är att det finns en mångfald av aktörer som oberoende kan agera på mediemarknaden. Skulle förvärvet genomföras finns ytterligare anledning för staten att vidta åtgärder för att kunna avyttra sin del i bolaget för att inte genom såväl public service som Telia och Bonnier Broadcasting dominera mediemarknaden.

En försäljning av bolaget måste föregås av en noggrann analys av vilka åtgärder som behöver vidtas rörande ägande och förvaltning av kritisk infrastruktur i bolaget i syfte att säkra en sund konkurrens och för att värna rikets säkerhet.

Lars Hjälmered (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-02-21 Granskad: 2019-02-22 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27
Yrkanden (1)