med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Motion 2018/19:3028 av Christer Nylander och Arman Teimouri (båda L)

av Christer Nylander och Arman Teimouri (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att avyttra Telia Company AB och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna de beslut som fattas för att slutföra det återköpsprogram som beslutats av styrelsen i Telia Company AB. Liberalerna har inget att invända mot förslaget.

Liberalerna är i grunden principiella motståndare till att staten äger bolag som verkar på en kommersiell marknad, en fråga som har blivit aktuell med anledning av Telia Company AB:s förvärv av Bonnier Broadcasting.

Statens uppgift bör inte vara att äga och driva bolag, utan att ange de ramar och regler som ska gälla för näringslivet, där företag konkurrerar på lika villkor. Därför bör staten i princip inte äga bolag som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens såvida inte bolaget har ett särskilt samhällsuppdrag. Det är viktigt att syftet med samhällsuppdraget tydligt redovisas och är styrande för bolagens verksamhet inom de ramar som riksdagen fastställt. Statliga bolag som inte fyller en viktig samhällsfunktion eller är av stort kulturellt värde och som agerar på en fungerande marknad bör avyttras. Försäljning av statliga bolag ska ske på ett affärsmässigt sätt. De bolag som agerar på en väl fungerande marknad är de som i första hand bör vara föremål för försäljning, vilket i dagsläget måste anses vara fallet med Telia Company AB.

Att minska statens ägande i bolag ska självfallet alltid ske med hänsyn till bolagens och skattebetalarnas intresse. Försäljningen ska genomföras vid en tidpunkt och på ett sådant sätt då den samlade bedömningen är att den kan ge det mest affärsmässiga utfallet.

Som tidigare nämnts har vissa statliga bolag ett särskilt samhällsuppdrag och i vissa fall och till viss del, som i Telia Company AB:s fall, ett för Sverige strategiskt och säkerhetspolitiskt intresse som staten även fortsättningsvis ska äga och ha ansvar för. En försäljning av Telia Company AB bör därför föregås av grundlig analys som tydligt redovisar vilka delar av verksamheten som bör kvarstanna i statlig ägo av bl.a. strategiska och säkerhetspolitiska skäl. Övrig verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte på en konkurrensutsatt marknad bör därefter avyttras.

Christer Nylander (L)

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-02-21 Granskad: 2019-02-22 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27
Yrkanden (1)