med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Motion 2018/19:3029 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att avyttra Telia Company AB och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Staten har idag ett ägande i 47 del-och helägda bolag. Två av dessa är börsnoterade varav Telia Company är det bolag som staten har störst ägande i. Regeringen föreslår i prop 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB att riksdagen ställer sig bakom Telia Companys beslut till återköpsprogram av aktier och följdeffekten att statens ägarandel ökar från dagens 37,3 procent till högst 41,5 procent. Därefter vill regeringen bemyndigas att genomföra försäljning av aktier för att återgå till lägst nuvarande ägarandel.

Kristdemokraterna anser att det är i sin ordning att ägandet tillfälligt ökar till följd av Telia Companys återköpsprogram, eftersom det enbart är att se som en följdeffekt av att det utestående antalet aktier minskar. Därför ser vi det som rimligt att ha en övergångsperiod av större ägande andelsmässigt. Därmed har vi inget att invända mot propositionen, men vill poängtera att Kristdemokraterna förutsätter att regeringen också genomför försäljningar av aktier i den mån att ägarandelen återgå till nuvarande 37,3 procent.

Frågan om statens ägande i kommersiella bolag i allmänhet och i Telia Company i synnerhet har återaktualiserats till följd av Telias investering i Bonnier Broadcasting, där bland annat TV4 ingår. Affären kommer genomgå konkurrensprövning, vilket gör att köpprocessen ännu inte är avslutad. Men affären visar på de negativa konsekvenser som det för med sig med staten som ägare i kommersiella bolag. Går affären igenom innebär det att staten kontrollerar SVT, har betydande ägande i konkurrenterna TV4, Cmore och MTV, samtidigt som staten ska agera lagstiftare av samma marknad.        

Staten har förvisso ingen styrelsepost i Telia, men med ett stort aktieinflytande finns det direkta intressen av att se till att Telias aktievärde ökar. Därmed sitter staten mitt i båten med årorna i stora delar av medielandskapet. 

Kristdemokraterna vill sedan lång tid tillbaka avveckla ägandet i Telia Company. Offentligt ägande innebär att staten sitter på dubbla stolar genom att både vara domare och spelare i näringslivet. Därför bör företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad drivas i privat regi, så länge det inte finns särskilda samhällsintressen som måste värnas. I en sådan princip gäller dock också att analysera konsekvenserna ur fler perspektiv. Ett är det säkerhetspolitiska där infrastrukturen som återfinns i dessa bolag kan användas i syfte att påverka andra länder. Därför bör en försäljning av hela ägandet ske efter en genomgriplig analys som beaktar bl.a. statens behov av kommunikationsinfrastruktur och dess säkerhetsaspekter.

Propositionen aktualiserar frågan om statens ägande i det kommersiella bolaget Telia Company. Kristdemokraterna menar att riksdagen med anledning av proposition 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB, även bör fatta beslut om att se över möjligheterna att avyttra aktieägandet i bolaget. Försäljningsintäkterna bör gå till att minska statsskulden.   

Camilla Brodin (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Larry Söder (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Hampus Hagman (KD)

Sofia Damm (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-02-21 Granskad: 2019-02-22 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27
Yrkanden (1)