med anledning av prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

Motion 2018/19:3058 av Katja Nyberg m.fl. (SD)

av Katja Nyberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elektronisk övervakning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt brott benämnt överträdelse mot elektronisk övervakning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi anser att det finns en rad problem med den ordning som i dag gäller för villkorligt medgiven frihet. Sverigedemokraterna föreslår ett avskaffande av den starka presumtionen för villkorlig frigivning efter att två tredjedelar av ett fängelsestraff avtjänats. I stället bör i återfallspreventivt syfte en prövotid som kan jämföras med vad som gäller vid villkorlig frigivning förläggas efter att det utdömda fängelsestraffet avtjänats.

Att gärningsmän inte avtjänar hela det straff de döms till är ofta en förvirrande omständighet för allmänheten. Således bör det anses som en mer förutsebar systematik att nyttja vad som anförts ovan. Det speglar bättre en ordning där allmänheten förstår vilka straff som döms ut i praktiken och skulle även i praktiken leda till en längre inkapacitering hos de som per definition inte kan förutses rehabiliteras.

Sverigedemokraterna ställer sig i allmänhet positiva till de skärpningar som faktiskt sker genom propositionen gällande hur övervakning under villkorlig frigivning sker. I vissa fall önskar vi dock att skarpare förslag hade lagts fram. En grund där vi särskilt vill se skärpta åtgärder är användandet av elektronisk övervakning av de som villkorligt frigetts. Det är synnerligen angeläget då den dömde har dömts för något brott mot person. Således bör elektronisk övervakning kunna dömas ut som en del av straffet, i proportion till brottets allvarlighet där vålds- och sexualbrott mot personer utgör sådana omständigheter där verktyget alltid ska användas för att se till att brottsoffret inte kommer att tvingas möta sin förövare ute i samhället där brottsoffret ska vara fredad.

Besläktat med detta bör även ett nytt brott införas i svensk lag. Brottet föreslås benämnas överträdelse av elektronisk övervakning och bör utgå från att en person som står under elektronisk övervakning noteras av den handhavande myndigheten om han eller hon bryter mot de föreskrifter som åligger. Detta brott bör införas oaktat om riksdagen ställer sig bakom Sverigedemokraternas föreslagna metod där övervakning sker efter det utdömda fängelsestraffet där villkorlig frigivning inte sker eller enligt nuvarande ordning då den sker. Brottet syftar till att ge brottsoffret en skälig chans att inte möta gärningsmannen en kort tid efter en händelse som kan vara den mest traumatiska i hans eller hennes liv.

Katja Nyberg (SD)

Adam Marttinen (SD)

Henrik Vinge (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-10 Bordlagd: 2019-04-11 Granskad: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12
Yrkanden (3)