med anledning av prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Motion 2018/19:3081 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattebeloppen för bensin och diesel ska räknas om enbart på faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI) även efter den 31 december 2019 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land med stora avstånd. Många av dem som bor på landsbygden saknar fungerande kollektivtrafik. Dessa människor har i stor utsträckning påverkats av den rödgröna regeringens skattehöjningar på drivmedel. Detta motsätter vi oss. Alla de som är beroende av bilen för jobb och försörjning ska inte missgynnas med en straffbeskattning på bensin och diesel för att de bor utanför storstäderna eller långt ifrån en tågstation.

Moderaterna och Kristdemokraternas budget medför en frysning av överindexeringen av drivmedelsskatter, och innebär att skatten på drivmedel 2019 i stället ska räknas upp i takt med andra prisökningar i samhället, dvs. konsumentprisindex (KPI), och inte med KPI plus 2 procentenheter. Denna ändring ska ske från den 1 juli 2019 men upphör enligt regeringens proposition 2018/2019:94 den 31 december 2019 då skatten höjs med KPI plus 2 procentenheter igen. Det steg som togs i budgeten för 2019 var för Moderaternas del ett första steg och Moderaterna anser att det är av vikt att skattebeloppen för bensin och diesel räknas om enbart på faktiska förändringar i KPI även efter den 31 december 2019.

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Bordlagd: 2019-04-25 Granskad: 2019-04-25 Hänvisad: 2019-04-26
Yrkanden (1)