med anledning av prop. 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Motion 2019/20:3548 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare (avsnitt 2.1 och 4 i propositionen).
  2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare (avsnitt 2.2 och 4 i propositionen).
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en ändrad inkomstberäkning i enlighet med Vänsterpartiets förslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekonomin faller nu kraftigt i coronakrisens spår. För att hindra smittspridningen håller sig folk hemma, vilket slår extremt hårt mot den privata tjänstesektorn. Även till­verkningsindustrin drabbas hårt då det blivit stopp i globala leveranskedjor. För att motverka den ekonomiska nedgången har regeringen och andra myndigheter vidtagit en rad åtgärder. För att stötta företagen har regeringen infört korttidsjobb, möjligheter att skjuta upp skatteinbetalningar, ställt ut kreditgarantier m.m. Regeringen har också aviserat att man avser skjuta till pengar för en tillfällig hyresrabatt för vissa särskilt utsatta branscher som hotell, restauranger, sällanköpshandel m.fl. Till detta ska också läggas Riksbankens särskilda lånefacilitet på 500 miljarder kronor och den aviserade förstärkningen av Almis utlåningsmöjligheter. Genom detta får företagen stöd för att klara lönerna (korttidsjobben), hyrorna (hyresrabatten) och likviditeten (anstånd med skatt, kreditgarantier, Almi m.m.). Detta är välkommet och Vänsterpartiet står i huvudsak bakom dessa förslag.

I propositionen går regeringen vidare och föreslår bl.a. kraftigt nedsatta social­avgifter. Förslaget gäller mellan den 1 mars och den 30 juni 2020, dvs. under fyra månader, och innebär nedsatta arbetsgivaravgifter för arbetsgivare och nedsatta egen­avgifter för enskilda näringsidkare och för personer som är delägare i handelsbolag. Förslaget innebär att företagen endast behöver betala ålderspensionsavgiften, som ligger på 10,21procent. Den offentligfinansiella effekten beräknas till ca 26 miljarder kronor under 2020. Vänsterpartiet kan tänka sig sänkta socialavgifter för vissa särskilt hårt drabbade branscher, t.ex. hotell- och restaurangbranschen, samt för vissa sektorer inom handeln. Vi kan dock inte ställa oss bakom regeringens förslag om kraftigt sänkta socialavgifter för samtliga branscher. Förslaget innebär en oproportionerlig och in­effektiv överföring av pengar till alla företagsägare. Även om ekonomin nu faller brant, så finns det många företag som går relativt bra, inom t.ex. dagligvaruhandeln och techsektorn. Det bör också framhållas att företagen har ett eget ansvar. På samma sätt som staten ”sparar i ladorna” under goda tider bör företagen stärka sina balansräkningar när ekonomin går bra. Detta har dock företagen i stor utsträckning underlåtit att göra. I stället har många företag drivits med låg soliditet och maximerad aktieutdelning. Vi har fått en ordning där risker och förluster socialiseras samtidigt som vinsterna förblir privata. Det är ett orimligt system. Coronakrisen har också visat hur skör samhällets motståndskraft är. År av besparingar och privatiseringar har lett till en underdim­ensionerad sjukvård, med brist på såväl personal som utrustning och skyddskläder.

I propositionen föreslås också att enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan öka avsättningen till periodiseringsfond avseende beskattningsår 2019. Regeringen föreslår i propositionen också att det införs en möjlighet för den som redovisar mervärdesskatt helårsvis att få anstånd med inbetalning av mervärdesskatt som ska deklareras under perioden den 27 december 2019–17 januari 2021. Förslaget om ökad avsättning till periodiseringsfonderna och förslaget om anstånd avseende inbetalning av moms syftar till att stärka företagens likviditet i den svåra ekonomiska situation som många företag nu befinner sig i. Vänsterpartiet stöder dessa förslag.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Ulla Andersson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-01 Granskad: 2020-04-01 Bordlagd: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)