med anledning av prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Motion 2019/20:3407 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för aktiebolagsregler för att få ett optimalt startkapital och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna anser att en sänkning av beloppsgränsen för att starta aktiebolag i grunden är bra, men det kräver flera åtgärder om det ska bli en lyckad reform. Det vore t.ex. rimligt att aktiekapitalet ska höjas efter viss tid eller vid en viss omsättning, som en utökad buffertvall mot likvidation och för att begränsa behovet av personlig borgen som annars kan uppstå från aktiebolagsägare. Därför ser vi ett stort behov av ytterligare utredning och av fler och mer djupgående förändringar av regelverket än att bara sänka aktiekapitalet. Behovet av ytterligare utredning gäller för följande:

  • nivå för optimalt startkapital ur likvidationshänseende
  • optimal nivå för förhöjt aktiekapital
  • rimlig tidsaspekt för förhöjt aktiekapital sett till företagsprocessens faser affärsidéinvesteringuppstarttillväxtmognad. 

Vi vill då också påminna om vad vi tidigare sagt i vår kommittémotion 2019/20:609 Ansvarsfull associationsrätt av Mikael Eskilandersson m.fl. där följande problematisering tas upp:

Med tanke på att en sänkning av startkapitalet för aktiebolag kan leda till likvidationsproblem, ska en ny utredning tillsättas som tar fasta på tre viktiga områden:

För det första ska det utredas vad som utgör ett optimalt startkapital för aktiebolag ur likvidationshänseende.

För det andra, antaget att aktiekapitalet bör höjas efter tid som en ökad buffertvall emot likvidation, bör utredningen undersöka vilken nivå för ett förhöjt aktiekapital efter en viss tid som skulle vara optimal.

För det tredje bör utredningen även titta på rimlig tidsaspekt, sett till processen som vanligen förlöper i företags faser: affärsidéinvesteringuppstarttillväxtmognad tills det förhöjda aktiekapitalkravet bör träda in.

Ett system med en nivå av startkapital och en högre nivå för aktiekapital och likvidation förekommer i många länder och kan tjäna som inspiration och vara utgångspunkt för en utredning.

Totalt sett tror vi att regeringen och dess stödpartier gör det lite för lätt för sig när de väljer att bara sänka aktiekapitalet från 50000 kronor till 25000 kronor utan att först ha tagit reda på mer grundligt vad som är bäst ur alla perspektiv. Vi tror mer på ett system där man går in med ett lägre aktiekapital och sedan höjer detta kapital när verksamheten är etablerad. I det danska systemet begränsar man företags möjlighet att göra utdelning till dess att de är fullvärdiga aktiebolag med ett högre aktiekapital. Med detta som modell borde Sverige kunna ta fram bättre anpassade regler för aktiebolag.

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Roger Hedlund (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Bordlagd: 2019-10-24 Granskad: 2019-10-24 Hänvisad: 2019-10-25
Yrkanden (1)