med anledning av prop. 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel

Motion 2019/20:3420 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare sänkning av skatten på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår att koldioxidskatten på bensin sänks med 8 öre per liter och på diesel med 3 öre per liter. Energiskatten sänks med 5 öre per liter bensin och med 6,3 öre per liter diesel.

Sverige är ett land med stora avstånd med en stor andel av befolkningen som är beroende av bilen i vardagen. Därför har det varit olyckligt att skatten på bensin och diesel har höjts så pass mycket de senaste åren.

Det är uppenbart att utsläppen från fossila bränslen måste minska. Men det får inte göras så att stad ställs mot land. Klimatpolitiken ska vara effektiv och samtidigt ta hänsyn till att livsvillkoren ser olika ut runt om i landet. Annars kommer den inte att få brett stöd. En oproportionerligt stor börda av de klimatpolitiska styrmedlen såsom drivmedelsskatten har under de senaste åren lagts på enskilda som är beroende av bilen.

Det är välkommet att regeringen nu verkar för en, om än mycket begränsad, justering av skatten på bensin och diesel. Moderaterna anser dock att sänkningen som regeringen föreslår är långt ifrån tillräcklig. Här krävs ett omtag. I stället bör överin­dexeringen av skatten avskaffas och sammantaget bör bensin- och dieselskatten sänkas med 1 krona per liter. En skattesänkning i den storleken skulle innebära en återställning av regeringens extra skattehöjningar på drivmedel under de senaste fem åren.

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Fredrik Schulte (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-11-06 Bordlagd: 2019-11-07 Granskad: 2019-11-07 Hänvisad: 2019-11-08
Yrkanden (1)