med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Motion 2019/20:3426 av Joar Forssell m.fl. (L)

av Joar Forssell m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mål för och utvärdering av det svenska deltagandet i internationella insatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liberalerna ställer sig bakom propositionens förslag om att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande fram till slutet av december månad 2020. Vi välkomnar den svenska insatsens bidrag till att stödja ett fredligt och fritt afghanskt samhälle. Liberalerna anser i likhet med regeringen att Sverige i och med vårt deltagande stöder RSM:s övergripande syfte att åstadkomma långsiktig stabilitet. Samtidigt bör svenska bidrag till internationella insatser ha mätbara nationella mål som konsekvent utvärderas. Det är av högsta vikt att Sveriges insats bidrar till att värna folkrätten samtidigt som svenskars liv inte utsätts för onödiga risker. Den svenska personalen måste ges adekvat utbildning för att verka för mänskliga rättigheter, samt ges förutsättningar för att kunna rapportera när dessa inskränks.

I betänkande 2015/16:UFöU3 avseende Minusmainsatsen i Mali biföll riksdagen motion 2015/16:3362 yrkande 1, vilket innebar att regeringen gavs till känna att den skulle återkomma till riksdagen med uppföljningsbara mål för den svenska insatsen och ange hur man avser att utvärdera den mot de uppställda målen. Liberalerna menar att detta bör gälla även andra svenska insatser, inklusive den inom ramen för RSM i Afghanistan. De svenska internationella insatserna bör utvärderas och löpande analyseras. En väl genomförd analys kan ge viktiga lärdomar inför framtida engagemang när det exempelvis gäller styrning, civil-militär samverkan, samverkan med mottagarlandets myndigheter, effekter för svensk kompetens och förmåga samt resultat på samhällelig nivå i mottagarlandet. En förutsättning för att kunna genomföra en utvärdering är att konkreta, uppföljningsbara mål formulerats för den svenska insatsen. Liberalerna gör bedömningen att inte heller de mål som anges i denna proposition är tillräckliga för detta ändamål. Liberalerna är stolta över det långsiktiga och breda svenska engagemanget för Afghanistan. Vi vill att Sverige fortsatt ska vara närvarande i landet, men i framtiden främst inom ramen för det humanitära arbetet. Det är därför välkommet att regeringen nu uttalar att bidraget till RSM ska ses som en del av en gradvis avveckling av det svenska militära engagemanget i Afghanistan.

Joar Forssell (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Gulan Avci (L)

Lina Nordquist (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-11-08 Granskad: 2019-11-11 Bordlagd: 2019-11-12 Hänvisad: 2019-11-13
Yrkanden (1)