med anledning av prop. 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Motion 2019/20:3528 av Tony Haddou m.fl. (V)

av Tony Haddou m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.

Motivering

I propositionen föreslås att systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras på så sätt att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3miljoner kronor för avyttringar som görs efter den 30 juni 2020. Regeringen motiverar förslaget med att det ska öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ekonomistyrningsverket avstyrker förslaget med motiveringen att det inte är tillräckligt väl belagt att rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden ökar i sådan utsträckning att det motiverar avsteg från principen om beskattning i nära anslutning till inkomstens förvärvande. Vänsterpartiet delar denna synpunkt och kan konstatera att förslaget också ökar den ekonomiska ojämlikheten. Nästan hela inkomstförstärkningen går till individer i den översta inkomstdecilen.

Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Detta bör riksdagen besluta.

Tony Haddou (V)

Ulla Andersson (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Ali Esbati (V)

Ida Gabrielsson (V)

Birger Lahti (V)

Ciczie Weidby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-03-27 Bordlagd: 2020-04-02 Granskad: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)