med anledning av prop. 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Motion 2019/20:3543 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på sikt permanent avskaffa taket för uppskovsbeloppet för kapitalvinster vid avyttring av privatbostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För snart fyra år sedan avskaffades temporärt taket för uppskovsbelopp för kapitalvinst vid en försäljning av en privatbostad med syftet att, som regeringen skriver, bidra till att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och för att mer effektivt utnyttja bo­stadsbeståndet.

Eftersom avskaffandet av taket för uppskovsbelopp endast var temporärt behöver en ny lagstiftning komma på plats för att taket inte ska återgå till nivån det låg på innan år 2016, dvs. ett maximalt uppskovsbelopp på 1,45 miljoner kronor. I regeringens proposi­tion föreslås taket för uppskovsbeloppet höjas till ett maxbelopp på 3 miljoner kronor. Skatter har en styrande effekt och påverkar människors beteenden och beslut. Att på sikt avskaffa taket för uppskovsbeloppet kan bidra till att få flyttkedjorna på bostadsmark­naden att fungera bättre.

Ökad rörlighet på svensk bostadsmarknad är av betydelse och Moderaterna anser att ytterligare reformer bör presenteras framöver för att åstadkomma detta. Regeringen för­väntas även återkomma med förslag till åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden och samlat utvärdera effekterna av makrotillsynsåtgärder i enlig­het med riksdagens tillkännagivande (bet. 2019/20:FiU22).

Att sätta ett tak för uppskovsbeloppet bidrar inte till att lätta problemen på svensk bostadsmarknad. Moderaterna menar att det som temporärt funnits på plats sedan år 2016 bör bli permanent för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Politiken bör underlätta för ökad rörlighet i kombination med andra åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad och reformer för förbättrad bostadsförsörjning.

Reformbehovet är tydligt och behöver prioriteras och intensifieras. Skattepolitiken har en central betydelse i framtida reformer för att underlätta för rörlighet och fler bostä­der.

Mot bakgrund av detta anser Moderaterna att taket för uppskov vid avyttring av privatbostad på sikt bör avskaffas permanent för att bostadsbeståndet ska kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-01 Bordlagd: 2020-04-02 Granskad: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)