med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

Motion 2020/21:4008 av Joar Forssell m.fl. (L)

av Joar Forssell m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att det som i propositionen betecknas som lagen med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi ges den lydelse som framgår av motionens bilaga.
  2. Riksdagen beslutar att lagens rubrik ska vara Lag med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av fossilfri energi.

Motivering

Regeringen har i proposition 2020/21:181 föreslagit att en ny lag inrättas med bemyndi­ganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi. Propositionen är en följd av Sveriges implementering av det uppdaterade förnybartdirektivet (EU) 2018/2001.

Den förslagna lagen skulle ge regeringen mandat att meddela föreskrifter om hur en gemensam kontaktpunkt för den som är intresserad av att uppföra småskalig energipro­duktion ska utformas. Detta är tänkt som ett sätt att underlätta för den enskilde. Lagen skulle också ge regeringen mandat att meddela tidsfrister t.ex. för kommunernas han­tering av bygglovsansökningar som rör småskalig energiproduktion.

Regeringen har valt att begränsa sitt lagförslag till anläggningar för elproduktion. Det är ett avsteg från direktivet såväl som från Naturvårdsverkets underlagsrapport, vilka båda uttryckligen rör energiproduktion: el, värme och olika former av energibärare. Den svenska implementeringen av direktivet kan inte göra denna avsmalning då det skulle göra att viktiga delar av det som direktivet omfattar inte skulle bli implementerade i svensk lag. Regeringens förslag är uppenbart utformat utifrån specifika tekniker, som solceller. Men det är tänkbart att vi kan komma att få se ansökningar om småskalig produktion av elektrobränslen, vätgas, ammoniak eller värme. Detta behöver lagstift­ningen ta höjd för genom att, precis som direktivet gör, reglera energi snarare än el.

Direktivet handlar specifikt om småskalig energiproduktion från ”förnybara” energislag, vilket enligt EU:s definition ska förstås som alla fossilfria energislag utom kärnkraften. Det finns inget som tyder på att någon i närtid kommer att ansöka om att uppföra kärnenergiproduktion i så liten skala som avses i direktivet. Men, det är trots det Liberalernas mening att lagstiftningen ska hållas teknikneutral. Den svenska lagstiftningen bör därför utformas bredare än direktivet och bör omfatta all fossilfri energiproduktion.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår vi att båda de föreslagna paragraferna i den nya lagen omformuleras enligt bilagan till denna motion.

Bilaga

Motionärernas lagförslag

Härigenom föreskrivs följande:

I proposition 2020/21:181 föreslagen lydelse

Motionärernas förslag

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av ärenden om tillstånd, anmälningar eller dispenser som gäller

1. uppförande, uppgradering eller drift av anläggningar för produktion av förnybar el, och

2. utrustning för anslutning av sådana anläggningar till elnätet.

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av ärenden om tillstånd, anmälningar eller dispenser som gäller

1. uppförande, uppgradering eller drift av anläggningar för produktion av fossilfri energi, och

2. utrustning för anslutning av sådana anläggningar till infrastruktur för energidistribution.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet med en kontaktpunkt för att vägleda sökande i ärenden om tillstånd, anmälningar eller dispenser som gäller

1. uppförande, uppgradering eller drift av anläggningar för tillförsel av förnybar energi, och

2. utrustning för anslutning av sådana anläggningar till nätet.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet med en kontaktpunkt för att vägleda sökande i ärenden om tillstånd, anmälningar eller dispenser som gäller

1. uppförande, uppgradering eller drift av anläggningar för tillförsel av fossilfri energi, och

2. utrustning för anslutning av sådana anläggningar till infrastruktur för energidistribution.


Joar Forssell (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-27 Bordlagd: 2021-05-07 Granskad: 2021-05-07 Hänvisad: 2021-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)