med anledning av prop. 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Motion 2020/21:4087 av Tony Haddou m.fl. (V)

av Tony Haddou m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

Motivering

I propositionen föreslås att det införs en ny lag om tillfällig skattereduktion för arbets­inkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Skattereduk­tionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året.

Konjunkturinstitutet framhåller i sitt remissvar att träffsäkerheten för den föreslagna skattereduktionen är låg som kompensation för ökade arbetskostnader och att syftet att snabba upp återhämtningen från lågkonjunkturen i stället hade kunnat uppnås på ett enklare sätt, exempelvis genom utbetalning av en klumpsumma till alla med en beskatt­ningsbar inkomst över en viss nivå. IFAU anför bl.a. att det ur ett stimulansperspektiv hade varit mer kostnadseffektivt med riktade transfereringar mot dem med lägst dispo­nibla inkomster. TCO å sin sida anser att det inte går att bedöma om förslaget är en effektiv konjunkturstimulans eftersom utbetalningen i praktiken sker sommaren 2022. Vänsterpartiet delar överlag dessa synpunkter. Vänsterpartiet har presenterat en rad förslag för att stärka ekonomin för dem med låga inkomster. Vi har bl.a. föreslagit en extra utbetalning till pensionärer, sjuka och arbetslösa, en extra utbetalning av flerbarns­tillägget samt skuldavskrivning för studenter som drabbats av pandemin. Vänsterpartiet anser att det finns ett behov av att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. En sådan skattesänkning bör dock värna principen om lika skatt på lika inkomst. Det regeringen nu gör med att föreslå en ny skattereduktion som endast omfattar arbets­inkomster är att man förstärker den skatteklyfta mellan arbetsinkomster och övriga inkomster som de olika jobbskatteavdragen har skapat.

Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Tony Haddou (V)

 

Ulla Andersson (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Ali Esbati (V)

Birger Lahti (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ciczie Weidby (V)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-06-09 Granskad: 2021-06-09 Bordlagd: 2021-06-10 Hänvisad: 2021-06-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)