med anledning av prop. 2020/21:4 Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till ändrat anslag avseende 1:24 Omställningsstöd.

Motivering

Vänsterpartiet står i stort sett bakom propositionens innehåll och välkomnar regeringens förslag om ökade anslag för stöd till bl.a. kultur- och idrottsverksamheter samt för att kunna förlänga vissa tillfälliga bestämmelser på sjukförsäkringsområdet. Vänsterpartiet anser dock att karensavdraget helt bör avskaffas. Vidare kan vi konstatera att välfärden behöver tillföras ytterligare resurser. Detta både för att kunna förhindra nedskärningar och för att förbättra kvaliteten och personaltätheten i välfärden samt arbetsvillkoren för alla dem som nu sliter för att hantera konsekvenserna av coronapandemin. Regeringens nyligen aviserade tillskott till äldreomsorg och hälso- och sjukvård är bra, men långt ifrån tillräckligt. Företagen har fått stora, omfattande stöd samtidigt som personalen inom sjukvården, äldreomsorgen och Arbetsförmedlingen går på knäna på grund av otillräckliga resurser. Krispolitiken får inte bidra till ökade klyftor utan bör utformas så att den bidrar till ett mer robust och starkare samhälle. Den ekonomiska jämlikheten behöver öka.

I propositionen föreslår regeringen en utökning av omställningsstödet till företag på så sätt att även maj, juni och juli 2020 blir stödberättigade månader. Vänsterpartiet står bakom de flesta av regeringens förslag för att stärka företagens ekonomiska situation: likviditetsstöden, permitteringsstödet, hyressubventionerna m.m. Vänsterpartiet var dock kritiskt till omställningsstödets utformning när det infördes och anser alltjämt att stödet i sin nuvarande form innebär en oproportionell överföring av skattebetalarnas pengar till bolagsägarna. Vi förordar i stället ett mer balanserat och träffsäkert stöd i enlighet med vad vi lyfte i vår vårbudgetmotion, bl.a. i form av räntefria lån till små och medelstora företag. Vänsterpartiet står således bakom propositionen i stort men avslår förslaget om utökat omställningsstöd.

Riksdagen bör avslå regeringens förslag till ändrat anslag avseende 1:24 Omställnings­stöd. Detta bör riksdagen besluta.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Ulla Andersson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-09-14 Granskad: 2020-09-15 Bordlagd: 2020-09-16 Hänvisad: 2020-09-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)