med anledning av prop. 2020/21:4 Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Motion 2020/21:98 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera villkoren för omställningsstödet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera villkoren för stödet till enskilda näringsidkare och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera karensavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Omställningsstöd

Sverigedemokraterna var pådrivande i införandet av ett omsättningsstöd, riktat mot företag som tappat en stor andel av sin omsättning som ett resultat av coronaviruset. Regeringen presenterade så småningom ett tämligen avskalat sådant stöd (”omställ­ningsstöd”) för en kortare period – mars och april. Att sommarmånaderna över huvud taget inte inkluderades skulle slå hårt mot näringslivet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet. Det är därför rimligt att stödet förlängs med tre månader såsom regeringen nu föreslår. Det vore dock rimligt om även augusti månad omfattades, inte minst med tanke på exempelvis just besöksnäringen.

Emellertid har regeringen valt att skärpa till kraven för nämnda omställningsstöd och försämrat villkoren. För maj krävs ett omsättningstapp på 40procent mot tidigare 30, och för perioden junijuli är villkoret hela 50procent. Logiken tycks vara att företagen då haft tillräckligt lång tid att ”ställa om” sin verksamhet. Det är en logik som haltar till viss del och vittnar om en något märklig syn på företagarnas villkor och förutsättningar. I många fall har man ju i praktiken belagts med näringsförbud som en direkt eller indirekt effekt av olika myndighetsbeslut. Sverigedemokraternas uppfattning är att det inte finns några uppenbara skäl till den föreslagna försämringen eller till förändringar i ett regelverk som redan implementerats över huvud taget. Samma ”trappa” avseende omsättningstapp visavi stödnivåer som gäller för mars och april bör gälla även för maj, juni och juli, samt i förlängningen förslagsvis även augusti. Regeringen bör således utvärdera villkoren för omställningsstödet.

Stöd till enskilda näringsidkare

De enskilda näringsidkarna har i allt väsentligt varit undantagna från de stödpaket regeringen presenterat under våren. Oppositionen drev därför frågan om riktade stöd till enskilda näringsidkare i utskottet och riktade ett tillkännagivande till regeringen. Det är positivt att regeringen sent omsider valt att hörsamma utskottets krav och presenterar ett sådant stöd. Sverigedemokraterna står till stora delar bakom den av regeringen föreslag­na modellen för detta stöd. Även i detta stöd försämras dock villkoren över tid, där det under mars och april räcker med ett 30-procentigt omsättningstapp för att vara berättig­ad till stöd, vilket sedan ökar till 40procent för maj och 50procent för juni och juli. Precis som i fallet med omställningsstödet finns det i Sverigedemokraternas mening inga särskilda skäl till denna försämring. Det är inte helt trivialt för vare sig ett större företag eller en enskild firma att helt plötsligt ”ställa om” sin verksamhet och börja syssla med något helt annat än man tidigare gjort. Gränsen på 30procent bör gälla över hela perioden. Regeringen bör därför utvärdera villkoren för stödet till enskilda närings­idkare.

Karensavdrag

I och med coronakrisen har läget förändrats, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att stanna hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion. För att öka chansen att folk följer detta gick regeringen i mitten av mars ut med ett löfte att de skulle slopa karensavdraget, vilket lät lovande och något vi ställde oss bakom. Det visade sig dock att regeringen inte fullt ut genomförde det som kommunicerats till allmänheten – att slopa karensavdraget. I praktiken har de anställda inte alls fått slopat karensavdrag. Beloppet som en anställd kunde erhålla för karensersättning schabloniserades till 700kronor före skatt för löntagare och 804kronor för egenföretagare. Det innebär att de allra flesta löntagare får betydligt lägre ersättning under karensdagen än vad som motsvarar ordinarie sjuklön. Sverigedemokraterna menar att detta var ett svek i för­hållande till det löfte som gavs och det riskerar att människor får svårare rent ekono­miskt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som i sin tur kan riskera fortsatt eller ökad smittspridning på arbetsplatser. Därför var det självklart för oss att redan i våras kräva av regeringen att fullt slopa karensavdraget för alla under pandemin. Det är inte rimligt att de människor som tar sitt ansvar och stannar hemma för att begränsa smittspridningen ska gå med ekonomisk förlust. Det var därför positivt att regeringen lyssnade till vår och löntagarnas kritik och höjde schablonbeloppet till 804kronor för både löntagare och egenföretagare. Det var dock långt ifrån tillräckligt för att kunna kallas ett slopat karensavdrag.

Sverigedemokraterna står därför givetvis bakom en förlängning av slopat karens­avdrag men menar att det ska innebära ett fullt ut slopat karensavdrag. Sverigedemokraterna vill därför att staten, så länge pandemin pågår, ska ersätta kostnaderna för full sjuklön från dag ett. Detta skulle innebära minskade kostnader för sjukpenning i anslag 1:1 i jämförelse med regeringens förslag och ökade kostnader under anslag 1:7 för att ersätta arbetsgivare för utbetalning av full sjuklön dag 1. Sverigedemokraterna står i övrigt bakom regeringens förslag att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader utöver normalnivån. Regeringen bör mot den här bakgrunden utvärdera karensavdraget.

Civilsamhället

Pandemin har försvårat för verksamheter inom civilsamhället eftersom möjligheterna till möten förändrats samtidigt som kärnan i civilsamhällesverksamhet är möten mellan människor och samling kring en aktivitet eller ett syfte. Det offentliga Sverige har sökt stötta upp med resurser för att säkra att så många civilsamhällesorganisationer som möjligt finns kvar efter pandemin. Samtidigt tyder de ekonomiska problemen på en skörhet och att förutsättningarna för civilsamhällesorganisationerna att bedriva sin verksamhet behöver bli mer robusta. Det är viktigt att samhället drar lärdom av den rådande krisen för att stå bättre rustat inför nästa kris. En översyn behöver göras av utgifterna för föreningsverksamhet rörande exempelvis lokaler så att föreningarna blir mer ekonomiskt uthålliga utan att för den delen behöva betydande stöd från samhället under kriser. Civilsamhällets betydelse för demokratin kan inte underskattas och det är problematiskt om civilsamhällesorganisationernas existens beror av finansiering från det allmänna.

Många delar av civilsamhället har drabbats hårt av coronakrisen, och det är bra att regeringen söker mildra de ekonomiska konsekvenserna under de förutsättningar som nu råder. Samtidigt konstaterar vi att friluftsorganisationerna står utan stöd från reger­ingen, trots att de är drabbade av pandemin på samma sätt som resten av föreningslivet. Vi förordar i grunden därför en delvis annan prioritering än regeringen, för även om resurserna är knappa så kan inte en så viktig del av det svenska civilsamhället som friluftsorganisationerna stå utan stöd, medan andra tilldelas statlig hjälp. Medlen som regeringen anslår i extra stöd under anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet föreslår vi sänks för att ge utrymme för ett stöd till friluftslivs­organisationerna. 25miljoner kronor av det anslagna tillskottet borde därför föras in under anslag 13:4 Stöd till friluftslivsorganisationer. Då detta inte ryms inom ramen för åtgärder i denna följdmotion anser vi att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett behovsprövat stöd till friluftslivet.

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-09-15 Granskad: 2020-09-15 Bordlagd: 2020-09-16 Hänvisad: 2020-09-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)