med anledning av prop. 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Motion 2020/21:3821 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillse att utformningen av Sjunde AP-fondens hållbarhetsredovisning säkerställer jämförbarhet med den redovisning som åläggs andra aktörer i och med proposition 2020/21:66 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Propositionen lägger fram förslag om att nuvarande bestämmelser om hållbarhets­information i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder tas bort och ersätts av regler på EU-nivå. Kristdemokraterna är positiva till att det ställs tydliga hållbarhetskrav, och till att dessa redovisas på ett för spararen lättbegripligt och jämförbart sätt. Vad gäller förvaltning av pensioner är detta särskilt viktigt, då skillnaden mellan fonder och förvaltare kan anses svåröverblickbar och då många inte har tid eller motivation att sätta sig in i de val som kan göras. Kristdemokraterna anser därför att propositionens förslag, som säkerställer att hållbarhetsredovisningen görs mer likartad även internationellt inom EU, är bra.

Vi vill dock lyfta vikten av att även Sjunde AP-fonden (AP7) hållbarhetsredovisar på ett sätt som är jämförbart med övriga aktörer. Propositionens förslag kommer inte att gälla AP7, utan regeringen avser att återkomma snart kring utformningen av dess håll­barhetsredovisning, inom ramen för en övergripande översyn av AP7:s förvaltning. Eftersom AP7 har till uppgift att förvalta premiepensionen åt de som inte själva valt förvaltare för sin premiepension, eller i övrigt har lågt intresse av att sätta sig in i fondvalen, förvaltar den en stor del av det totala pensionskapitalet, och därmed faller en tung börda på fonden att säkerställa en ansvarsfull och hållbar förvaltning. Det är också centralt att hållbarhetsredovisningen är enkel att förstå och jämföra med andra fonder, eftersom de som låter AP7 förvalta deras premiepension i mindre utsträckning sätter sig in, jämför och eventuellt byter förvaltare. Därmed vill Kristdemokraterna påtala det som Pensionsmyndigheten och Fondbolagens förening lyfter i sina remissvar gällande att även Sjunde AP-fonden bör omfattas av de informationskrav som gäller enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. De anser att det skulle underlätta en jämförelse mellan de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden och övriga fonder som erbjuds på fondtorget för premiepension, vilket skulle förbättra spararnas möjligheter att fatta medvetna beslut. Kristdemokraterna anser därför att regeringen bör tillse att utformningen av Sjunde AP-fondens hållbarhetsredovisning säkerställer jämförbarhet med den redovisning som åläggs andra fondförvaltare i och med proposition 2020/21:66. Detta bör regeringen ges till känna.

Jakob Forssmed (KD)

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Hampus Hagman (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Granskad: 2021-01-18 Bordlagd: 2021-01-19 Hänvisad: 2021-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)