med anledning av prop. 2021/22:175 Genomförande av balansdirektivet

Motion 2021/22:4527 av Michael Anefur m.fl. (KD)

av Michael Anefur m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken med den ändringen att 12 kap. 17 § ges den lydelse som framgår av denna motion.

Inledning

I propositionen lämnar regeringen förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (balansdirektivet). Direktivets syfte är att ge balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

EU ska hålla sig borta från välfärdspolitiken

Kristdemokraterna har under lång tid sagt blankt nej till EU:s sociala pelare som infördes 2017 med gemensamma målsättningar inom det sociala området. Vi har under lång tid varnat för att den sociala pelaren skulle medföra lagstiftningsförslag på arbetsmarknads- och välfärdsområdet. Balansdirektivet är en följd av den sociala pelaren. Det är en olycklig produkt som begränsar både den svenska arbetsmarknads­modellen och svenskt självbestämmande på välfärdsområdet. Kristdemokraterna anser därför att det är viktigt att direktivet inte överimplementeras.

Kristdemokraterna vill ha en flexibel föräldraförsäkring

Kristdemokraternas familjepolitik syftar till att möjliggöra för föräldrar att tillbringa mer tid med sina barn och till att öka familjers handlingsutrymme. Vi förstår att alla familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Barn har olika behov och föräldrar har olika önskemål och gör olika prioriteringar. Det är föräldrarna som har det primära ansvaret för att avgöra vad som är bäst för deras barn och deras familj – inte staten. Därför behöver familjernas möjligheter till flexibla val öka, inte begränsas ytterligare. Det är därför viktigt med en flexibel föräldraförsäkring.

Artikel 5.2 ska inte överimplementeras

Artikel 5.2 i balansdirektivet föreskriver att minst två månaders föräldraledighet inte ska kunna överlåtas mellan föräldrarna. Det innebär i praktiken ett förbud för föräldrarna att överlåta dagar till varandra för dessa två månader. Kristdemokraterna menar att detta är mycket olyckligt eftersom svenska föräldrar borde få bestämma själva hur de vill dela på föräldraförsäkringen. Olyckligt är det också att regeringen väljer att överimplement­era detta förbud. Regeringen föreslår en ändring i 12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken (2010:110) om att i likhet med vad som gäller för föräldrapenning på sjukpenningnivå ska 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå inte kunna avstås till den andra föräldern.

Kristdemokraterna yrkar att artikel 5.2 i balansdirektivet inte ska överimplementeras. För att inte överimplementera direktivet är det 60 dagar som ska undantas från möjligheten att avstå rätten att få föräldrapenning – inte 90 dagar som regeringen föreslår. Kristdemokraterna föreslår att detta ska gälla för dagar som utgörs av föräldrapenning på sjukpenningnivå, grundnivå eller en kombination av dessa två nivåer.

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Kristdemokraterna föreslår att 12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken (2010:110) ska ha följande lydelse:

En förälder kan genom skriftlig anmälan till Försäkringskassan avstå rätten att få föräldrapenning till förmån för den andra föräldern.

Detta gäller dock inte föräldrapenning på sjukpenningnivå enligt 21 och 22 §§ eller på grundnivå enligt 23 § såvitt avser en tid om 

1. 60 dagar för varje barn, eller

2. 60 dagar för barnen gemensamt vid flerbarnsfödsel.

I anmälan ska det anges vilka ersättningsnivåer enligt 18 § avståendet avser.

 

 

Michael Anefur (KD)

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Hampus Hagman (KD)

Robert Halef (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-05 Granskad: 2022-04-13 Bordlagd: 2022-04-19 Hänvisad: 2022-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)