med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Motion 2021/22:4719 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftigt höjd milersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår ett nytt system för skattelättnad för arbetsresor. En skattereduktion som är avståndsbaserad och oberoende av färdmedelstyp föreslås ersätta den nuvarande avdragsrätten som baseras på resenärens faktiska kostnad för resor mellan bostad och arbetsplats. Att skattereduktionen är avståndsbaserad och ej baserad på den faktiska kostnaden innebär att skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan däremellan samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan.

Behåll nuvarande reseavdrag

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt och de svenska dieselpriserna är bland de högsta i världen. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningar, högre elpriser och osäker ekonomisk tillväxt som följd av pandemi och kriget i Ukraina belastar medbor­garnas personliga ekonomi hårt.

Sverige är till ytan ett stort och avlångt land där många är beroende av bilen. Många på landsbygden har inget alternativ än just bilen, då de inte bor nära kollektivtrafik. Många pendlar till jobbet och måste även ha bilen för att få vardagen att gå ihop i övrigt. De ökade priserna på drivmedel, el och livsmedel har redan nu gjort det svårare för denna grupp. Att belasta dem som är beroende av bilen i detta läge kan inte anses vara effektivt och är ett tidsmässigt mycket dåligt tillfälle, då detta blir ytterligare en kostnad för de som är beroende av bilen. Flera tunga remissinstanser har kritiserat för­slaget i sin helhet då förslaget är fientligt utifrån ett glesbygds- och landsbygdsperspek­tiv, miljövinsterna med förslaget är försumbara, kostnaderna för att äga och köra bil är höga redan i dag och att många är beroende av bilen för att få arbete och vardag att gå ihop. Förslaget leder inte heller till så stor förenkling jämfört med nuvarande regler. Av dessa anledningar anser vi att propositionen ska avslås i sin helhet.

Höj milersättningen

Det schablonmässiga inkomstavdraget man i dag får göra för resor till och från arbetet och som överstiger 11 000 kronor samt den skattefria ersättningen man kan få för resor i tjänsten med sin privata bil på 1,85 kronor per kilometer, har varit desamma sedan 2007 då ersättningen höjdes med 0,50 kronor. Denna ersättning avser att täcka kostnader för bensin och andra drivmedel, slitage, underhåll och service på fordonet. Sedan denna nivå fastställdes, har kostnaderna för att inneha och köra bil kraftigt ökat. Även infla­tionen har sedan dess urholkat beloppet med mer än 10 procent, och skatten på driv­medel har ökat betydligt, samtidigt som Sveriges extrema reduktionsplikt har lett till att vi under en period har haft världens högsta dieselpris. Detta sammantaget innebär att milersättningen kraftigt har urholkats över tid, och löntagare med stora avstånd till arbetsplatsen måste nu kompenseras för detta genom en betydande höjning av det belopp på 1,85 som nu varit rådande under lång tid och som på inget sätt ens motsvarar de rörliga kostnader som man har för att köra sin bil till och från arbetet eller använda sin privata bil i tjänsten.

 

 

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Johnny Skalin (SD)

Anne Oskarsson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-16 Bordlagd: 2022-05-17 Hänvisad: 2022-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)