med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Motion 2021/22:4728 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna övre avståndsgränsen för arbetsresor inte ska gälla för arbetsresor med bil och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se till att det nuvarande reseavdragssystemet består, med de nya planerade beloppen för kostnader för egen bil i tjänsten och förmånsbil, parallellt med det föreslagna systemet med en skattereduktion och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen noga bör följa prisutvecklingen för kostnader som kan hänföras till arbetsresor med bil i syfte att se över hur beloppen kopplade till reseavdraget kan höjas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens proposition föreslås ett nytt system för skattelättnad för arbetsresor: en regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats. Den föreslagna skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan däremellan samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket färdmedel som har använts för arbetsresan. Den regionala differen­tiering av skattereduktionen som föreslås innebär härutöver att villkoren för att kunna få en skattelättnad knyts till var i landet den skattskyldige bor och arbetar.

Till att börja med finns det skäl att anmärka på hur regeringen har berett och presen­terat förslaget och separerat förslagets innehåll och omfattning i skilda processer. Det här gör att den föreslagna förändringen inte sker på det transparenta sätt som man borde ha kunnat förväntat sig av en betydande skatteförändring.

Bördorna på dem som är beroende av bilen och transporter har vuxit drastiskt under de senaste åren i Sverige. Svenska bensin- och dieselpriser är i år på de högsta nivåerna någonsin. Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige det högsta diesel­priset i världen. Regeringen har sedan den tillträdde 2014 successivt höjt skatten på bensin och diesel med flera kronor per liter. Sedan 2014 har även fordonsskatterna höjts kraftigt. Regeringens drastiska utökning av reduktionsplikten har även bidragit till att priserna på drivmedel och transporter har höjts kraftigt. Till detta förbereder regeringen nu även att införa en kilometerskatt för lastbilar.

Möjligheten att göra reseavdrag underlättar för jobb och företagande i hela landet. Det är motiverat att göra reseavdraget mer gynnsamt – särskilt mot bakgrund av de ökande kostnaderna för dem som är beroende av bilen. Regeringens förslag att avskaffa dagens reseavdragsystem innehåller dock många brister och skapar risker för jobben i Sverige. I grunden bygger regeringens nya system på felaktiga utgångspunkter. Skatte­avdrag ska baseras på de kostnader som kan hänföras till resandet till arbetet – och inte enbart utgå från själva avståndet till arbetsplatsen.

Moderaterna invänder mot att man inför en ordning där ett visst avstånd så tydligt begränsar möjligheten att få en skattelättnad för arbetsresa med bil. Det försvårar att bo och verka i landsbygden samt krymper arbetsmarknadsregionerna. Regeringen bör åtgärda förslaget och ta bort den föreslagna begränsningen om ytterligare skattereduk­tion för resor med bil som överstiger 12 mil.

Regeringen påstår att det nya systemet kommer att bli avsevärt mer gynnsamt för stora grupper, men i propositionen redogörs inte för hur och vilka grupper som i dag kommer att få höjd skatt med den nya ordningen. Med anledning av detta borde det finnas skäl att bevara det nuvarande systemet parallellt, med de nya planerade schablon­beloppen för kostnader för egen bil i tjänsten och förmånsbil, samtidigt som regeringens föreslagna ordning med en skattereduktion införs. På så vis ges den skattskyldige möjlighet att själv välja mellan det befintliga reseavdraget eller den nya ordningen med en skattereduktion. Genom att säkra en sådan ordning kan skattehöjningar för dem som pendlar längre sträckor med bil undvikas.

Det är vidare centralt att regeringen följer kostnadsutvecklingen och återkommer med höjda nivåer av beloppet som kan dras av för arbetsresor med bil framgent.

 

 

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Magnus Stuart (M)

Kjell Jansson (M)

Jasmin Farid (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-16 Bordlagd: 2022-05-17 Hänvisad: 2022-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)