med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Motion 2021/22:4712 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffet för mindre grov våldtäkt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om grov våldtäkt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har lämnat en proposition gällande skärpta straff för sexualbrott, mot bak­grund av ett flertal tillkännagivanden som riksdagen har gjort, flera av dem vid upp­repade tillfällen. Det är bra att regeringen äntligen agerar, men det är beklagligt att det sker alldeles för sent. Kristdemokraterna anser dessutom att ett (stort?) antal av straff­skärpningarna är alldeles för svaga. Minimistraffet för våldtäkt höjs från två till tre års fängelse, vilket vi står bakom, men vi anser att maxstraffet ska höjas från sex till tio års fängelse. Att höja maximistraffet för brott har med rätta kritiserats för att vara ett slag i luften, men det bör ses i sammanhanget av att Kristdemokraterna också vill förändra den s.k. mängdrabatten, där vi tagit ställning för att den ska avskaffas i sin nuvarande form. Det kommer att innebära att den som döms för flera brott samtidigt ska få avtjäna det fulla straffet för de tre första brotten, varefter straffskalorna trappas ned. Detta kräver en justering av maxstraffet för att få effekt. Vidare anser vi att straffet för grov våldtäkt bör höjas till minst 8 års fängelse, med 25 års fängelse som maxstraff. Emeller­tid begränsar brottsbalken maximitid i fängelse till 18 år och propositionen öppnar inte upp för en förändring av detta. Kristdemokraterna yrkar därför på att maxstraffet för grov våldtäkt ska vara 18 års fängelse. Minimistraffet för mindre grova våldtäkter, som regeringen föreslår ska vara sex månaders fängelse, bör höjas till 1 års fängelse.

Skärp straffen för sexualbrott mot barn

Straffen för den som begår sexualbrott mot barn bör skärpas. Kristdemokraterna anser att det är värre att begå sexualbrott mot barn än mot vuxna och att det ska avspeglas i straffskalan. När straffet för våldtäkt nu höjs till tre års fängelse anser vi att straffet för våldtäkt mot barn ska höjas från dagens två år till fyra år och maxstraffet ska höjas från sex till tio års fängelse. För grova brott anser vi att minimistraffet ska höjas till tio års fängelse och maxstraffet till fängelse på livstid. För de brott som är att anse som mindre grova ska straffet höjas från fängelse i 14 dagar till fängelse i två år och maxstraffet till åtta år.

Vidare bör straffen för sexuella övergrepp mot barn och utnyttjande av barn genom sexuell posering höjas. För sexuella övergrepp på barn anser vi att straffet ska höjas till fängelse i lägst ett år och högst fyra år. För grova brott bör minimistraffet höjas till två års fängelse och maxstraffet till tio år. För utnyttjande av barn för sexuell posering anser vi att böter ska utmönstras ur straffskalan och straffet höjas till minst ett års fängelse. Maxstraffet höjs till fyra års fängelse. För grova brott bör straffet höjas till mellan två och sex års fängelse. För köp av sexuell handling av barn bör minimistraffet ligga på ett års fängelse.

Inför kemisk kastrering som krav för villkorlig frigivning för återfallsförbrytare

Kristdemokraterna har sedan tidigare öppnat för att våldtäktsmän och personer som begår sexualbrott mot barn ska kunna kastreras kemiskt. Vi föreslår nu på nytt att det utreds som krav för att kunna bli villkorligt frigiven om en sådan behandling bedöms kunna vara effektiv för personen i fråga för att minska risken för ytterligare återfall i brott. Behandlingen är därmed frivillig, men om en förövare inte går med på att genom­gå den är det inte heller rimligt att bli villkorligt frigiven. Det är redan i dag så att villkorlig frigivning kan kopplas till krav att följa ett behandlingsprogram. Kemisk kastrering förekommer av brottslingar inom den rättspsykiatriska vården för att kraftigt minska risken för återfall i sexualbrott.

 

 

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Sofia Damm (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-13 Bordlagd: 2022-05-16 Hänvisad: 2022-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)