med anledning av redog. 2014/15:PN1 Verksamhetsredogörelse Partibidragsnämnden 2014

Motion 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD)

av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att identiteten på privatpersoner som skänker bidrag till politiska partier inte ska redovisas.

Motivering

I 2 kap. 2 § regeringsformen, RF, stadgas att ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Vidare stadgas i 2 kap. 3 § RF att ingen svensk medborgare utan samtycke får antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.

Enligt den nya lagen om insyn i finansiering av partier ska gåva från privatpersoner redovisas till Kammarkollegiet som i sin tur ska redovisa privatpersoner som givit bidrag på sin hemsida.

Då en gåva till ett parti visar att en enskild i sin personliga åskådning stödjer detta parti tvingas denna person, av det allmänna, att ge sin åskådning till känna om partiet tvingas offentliggöra denna gåva. Regeln är således ett brott mot grundlagen. Vidare gäller att då Kammarkollegiet samlar in personuppgifter om människors politiska åskådning och offentliggör dessa genom en databas uppfylls med kuslig precision rekvisiten i 2 kap. 3§ RF. Bestämmelsen är således dubbelt grundlagsvidrig.

Slutligen kommer till detta att rådande politiska och massmediala klimat utsätter dessa personer för fara då utomparlamentariska organisationer, terrororganisationer och andra grupper med maffialiknande metoder utsätter vanliga medborgare för repressalier på grund av deras politiska åskådning. Ordningen där partier tvingas redovisa privatpersoners identitet måste omgående upphöra. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

.

Jonas Millard (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-03-06 Bordlagd: 2015-03-10 Granskad: 2015-03-10 Hänvisad: 2015-03-11
Yrkanden (1)