med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996

Motion 1996/97:U25 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

av Ingrid Näslund m.fl. (kd)
Den svenska krigsmaterielexporten är begränsad av lagen om
krigsmateriel samt av de riktlinjer  som regeringen anger för
export av krigsmateriel och alla former av utlandssamverkan
som regleras i denna lag. I regeringens skrivelse återfinns
gällande kriterier för export av krigsmateriel för strid
respektive övrig krigsmateriel. Skrivelsen redogör för
omfattningen och den geografiska fördelningen av den
svenska krigsmaterielexporten under 1996.
Kristdemokraterna anser att de gällande kriterierna, om de efterlevs, är väl
avvägda så att export av materiel kan förhindras till länder där risk finns att
materielen används på ett för Sverige oacceptabelt sätt. Kristdemokraterna
understryker vikten av att löpande utvärderingar sker för att utröna om
kriterierna är uppfyllda, när det gäller samtliga de länder till vilka export
sker. Vid sådana uppföljningar bör stor uppmärksamhet ägnas åt risken för
en glidande tolkning av begreppet  "omfattande och grova kränkningar" av
mänskliga rättigheter, oberoende av vilket land det rör sig om.
Problem med export av
krigsmateriel till vissa
länder
 I regeringens skrivelse finns exempel på länder dit
krigsmaterielexport skett som kan ifrågasättas utifrån
gällande kriterier. Vissa av dessa länder befinner sig i eller
riskerar väpnad konflikt med annat land. I en annan kategori
länder förekommer inre väpnade oroligheter medan en tredje
grupp inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Flera av de
länder till vilka export av krigsmateriel sker, kan sägas höra
till mer än en av grupperna.
Kristdemokraterna har vid flera tillfällen reserverat sig mot exporten till
Indonesien för dess bristande respekt för de mänskliga rättigheterna på
Östtimor. Den nu föreliggande redovisningen av krigsmaterielexporten visar
att Indonesien under 1996 varit importör av svensk krigsmateriel för strid.
Så länge ingen tydlig förbättring sker av förhållandena i Indonesien och
Östtimor vidhåller vi kristdemokrater vår uppfattning att all krigsmateriel-
export till Indonesien skall upphöra.
Indien och Pakistan har länge befunnit sig i konflikt med varandra och risk
föreligger för att en väpnad konflikt kan utbryta. Båda dessa länder gör sig
också skyldiga till omfattande och grova kränkningar av mänskliga
rättigheter. Export av krigsmateriel har också förekommit till republiken
Korea trots vetskapen om att krigstillstånd råder mellan de två koreanska
länderna. Gulfstaterna ligger i en del av världen som kännetecknas av
politisk instabilitet och stor risk för väpnade konflikter. För samtliga dessa
länder bör stor restriktivitet gälla för export av krigsmateriel.  När det
gäller
Kina är krigsmaterielexport inte försvarbar med tanke på de flagranta
övergreppen på mänskliga rättigheter och den hotfulla attityden mot Taiwan.
Vi noterar att ingen export av krigsmateriel förekommit till Kina under 1996.
Följdleveranser
Många av de i Sverige ingångna exportavtalen innebär att
man förbinder sig leverera t.ex. ammunition och reservdelar
under mycket lång tid, i vissa fall decennier, efter
huvudleveransen. I fallet Indonesien godkändes 1995 enligt
uppgift export av ett antal luftvärnsrobotar och 1996
godkände regeringen export av ytterligare tre fartygskanoner
med hänvisning till begreppet följdleverans.
Som framgår av konstitutionsutskottets granskningsbetänkande 1996/97:
KU25, kan detta diskuteras. Vår uppfattning är att regeringen i detta ärende
pressat följdleveransbegreppet utöver vad som kan anses rimligt. Det är
nödvändigt att en grundlig översyn nu genomförs för att förtydliga begreppet
följdleverans. Vi välkomnar den granskning av praxis för tolkningen av
begreppet som riksdagen nu beställt i enlighet med konstitutionsutskottets
betänkande.
FN:s vapenhandelsregister
I och med FN:s resolution i december 1991 upprättades ett
internationellt register för handel med sju olika kategorier av
konventionella vapen. Enligt uppgift lämnade 93 länder
fullständiga rapporter till registret 1995. Av de 92
medlemsländer i FN som inte gjorde det, är det värt att
notera att Tunisien är det enda av dessa länder till vilket
Sverige exporterat krigsmateriel för strid. Registret skapades
för att bidra till öppenheten kring och insynen i den
internationella vapenhandeln, vilket är mål som Sverige står
bakom och verkar för. Det vore därför rimligt att Sverige
prövar frågan om att begränsa sin vapenexport till de stater
som sänder fullständig information till registret.
Sverige och EU
För att undvika framtida internationella konflikthärdar, där
från västvärlden exporterade vapen medverkat till att
konflikter brutit ut och förvärrats, bör Sverige söka påverka
EU i riktning mot en gemensam restriktiv syn på
krigsmaterielexport utifrån de svenska riktlinjerna och
kriterierna.
Utveckling av regeringens
skrivelse
Regeringen nämner att Norge i sin rapport 1996 redovisade
vilka huvudområden i den norska krigsmaterielförteckningen
exporten till olika länder avser och att regeringen överväger
möjligheten att göra en liknande redovisning.
Kristdemokraterna välkomnar en redogörelse där man kan
utläsa vad exporten till olika länder huvudsakligen består av.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en kontinuerlig utvärdering av huruvida de länder till vilka
krigsmaterielexport sker uppfyller kriterierna i riktlinjerna för denna export,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vapenexport till Indonesien,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att pröva frågan om att begränsa vapenexporten till de stater som
sänder fullständig information till det internationella registret,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att påverka EU i riktning mot en gemensam restriktiv
syn på krigsmaterielexport utifrån de svenska riktlinjerna,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringens skrivelse också skall innehålla uppgifter om vilket
huvudområde i krigsmaterielförteckningen exporten till olika länder avser.

Stockholm den 11 juni 1997
Ingrid Näslund (kd)
Åke Carnerö (kd)

Inger Davidson (kd)

Chatrine Pålsson (kd)

Fanny Rizell (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Rolf Åbjörnsson (kd)

Holger Gustafsson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-06-11 Hänvisning: 1997-06-12 Bordläggning: 1997-06-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)