med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen

Motion 1999/2000:U5 av Ewa Thalén Finné (m)

av Ewa Thalén Finné (m)
Jag har med intresse tagit del av regeringens skrivelse
1999/2000:7 om utvecklingen i Östersjöregionen. Tyvärr
finner jag att regeringen ganska ensidigt endast lyfter fram
fördelar för Sverige och svenskt näringsliv. Jag tycker att
även den andra sidan måste lyftas fram, det vill säga
möjligheterna för de andra länderna runt Östersjön.
En viktig bit för länderna runt Östersjön, framför allt för de länder som står
på tröskeln till EU, är möjligheten att idka handel med EU-länderna. För att
fördjupa samarbetet och skapa en större möjlighet för dessa länder att skapa
tillväxt och välstånd måste handeln med tjänster möjliggöras.
Deltagandet i EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster,
personer och kapital har, som också skrivs i skrivelsen, inneburit stora
fördelar för svenskt näringsliv och för tillväxt och sysselsättning i Sverige.
Denna möjlighet borde vi även öppna upp för de baltiska länderna och Polen
som ju står Sverige nära.
För att underlätta för de länder runt Östersjön som ligger utanför EU bör
Sverige gå före resten av EU och ensidigt ändra regeln när det gäller
arbetstillstånd.
Ta bort kravet, alternativt ge generell dispens för arbetstillstånd när baltisk
och polsk arbetskraft anställda vid företag i Baltikum och Polen kommer till
Sverige för att utföra tjänster. Kravet på slopat arbetstillstånd knyts till
viseringsreglerna för dessa länder och gäller för samma tidsrymd.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om regler för arbetstillstånd.

Stockholm den 21 oktober 1999
Ewa Thalén Finné (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-26 Bordläggning: 1999-10-27 Hänvisning: 1999-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)