med anledning av skr. 2000/01:151 Regeringens förvaltningspolitik

Motion 2001/02:K1 av Ola Karlsson och Jeppe Johnsson (m)

av Ola Karlsson och Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening om tillämpningen av offentlighetsprincipen hos anställda inom förvaltningen i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Regeringen har i skrivelsen lämnat en redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsplan – En förvaltning i demokratins tjänst– samt lämnat en allmän lägesbeskrivning avseende olika områden. Regeringen anför bl.a. att målet är att den svenska statsförvaltningen, med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati, skall vara tillgänglig och tillmötesgående och därigenom vinna medborgarnas fulla förtroende.

Genom det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet har regeringen fokuserat på förvaltningspolitiken och funnit att det är angeläget att återkommande och samlat informera riksdagen om utvecklingen på det förvaltningspolitiska området.

Regeringen har i arbetet med kampanjen Öppna Sverige funnit att en god tillämpning av offentlighetsprincipen inte kommer av sig själv. Regeringen har bedömt att kunskapen om offentlighetsprincipen och dess tillämpning är otillräcklig och att myndigheternas arbete för att öka öppenheten därför bör följas noga.

Vår utgångspunkt

Offentlighetsprincipen är en av grundbultarna i svensk demokrati. Det är därför av yttersta vikt att offentliganställda har fullgod kunskap om denna. Under sommaren 2001 genomförde Svenska Dagbladet en undersökning. I denna framkom att det finns brister i kunskapen om tillämpningen av reglerna kring offentlighetsprincipen hos statliga myndigheter och kommuner. Av 40 granskade myndigheter passerade endast 19 gränsen vid en mycket generös tolkning av lagen. Enligt undersökningen var Näringsdepartementet den myndighet som skötte sig allra sämst. Vi anser att det är mycket oroväckande att personalen i Regeringskansliet visar stora brister i kunskapen om och tillämpningen av offentlighetsprincipen.

För att sprida kunskap och medvetenhet om offentlighetsprincipen m.m. har regeringen sedan hösten 2000 drivit kampanjen Öppna Sverige. Uppdraget är att bidra till att förbättra myndigheters och andra offentliga förvaltningars öppenhet mot medborgarna och förbättra medborgarnas kunskaper om offentlighetsprincipen.

Det är bra att regeringen uppmärksammar de brister i kunskap om offentlighetsprincipen som uppenbarligen existerar; vi menar dock att arbetet i kampanjen Öppna Sverige inte är tillräckligt. Arbetet med att informera om offentlighetsprincipen måste därför intensifieras. Vi utgår ifrån att de brister i kunskapen om offentlighetsprincipens tillämpning som finns i Regeringskansliet avhjälps omgående.

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Stockholm den 2 oktober 2001

Ola Karlsson (m)

Jeppe Johnsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2001-10-03 Hänvisningsförslag: 2001-10-04 Utskottsförslag: 2001-10-04 Granskning: 2001-10-04 Bordläggning: 2001-10-04 Hänvisning: 2001-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)