med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003

Motion 2003/04:Fi31 av Mats Odell m.fl. (kd)

av Mats Odell m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka begränsningsbelopp eller andra utgiftsbegränsande åtgärder som den beslutat om i statsbudgeten år 2003.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i varje årsredovisning för staten redovisa alla åtgärder och beslut som påverkar användningen av de anslag som riksdagen fattat beslut om.

Regeringen bör redovisa alla åtgärder som vidtagits för att klara utgiftstaket

I skrivelsen redovisas bl.a. utfallet av statsbudgeten år 2003. Redovisningen och uppföljningen av statsbudgeten har på flera sätt byggts ut och förbättrats sedan den nya budgetprocessen trädde i kraft 1997.

I ett viktigt avseende har dock redovisningen försämrats. Det gäller redovisningen av uppföljningen av det statliga utgiftstaket. I årsredovisningen för 2001 redovisade regeringen, förutom vilka indragningar som gjorts av anslagsmedel, även vilka begränsningsbelopp som regeringen fattat beslut om på vissa utgiftsområden. Den gången gällde det Domstolsverket, det internationella utvecklingsbiståndet och medlen för samarbete med Central- och Östeuropa (skr. 2001/02:101, s. 68). Även i årsredovisningen för år 2000 redovisades de begränsningsbelopp som regeringen fattat beslut om i syfte att klara utgiftstaket. Den gången var det 13 anslag som berördes (skr. 2000/01:101, s. 60).

I årsredovisningen för år 2002, liksom i den nu föreliggande årsredovisningen för 2003 redovisas inte något om begränsningsbelopp. Däremot framgår det i texten under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd att utfallet år 2003 blev 1 228 miljoner kronor lägre än det som anvisats i statsbudgeten och att detta bl.a. förklaras av att vissa utgiftsbegränsande åtgärder vidtogs. Även på utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård förklaras en lägre anslagsförbrukning år 2003 med utgiftsbegränsande åtgärder. Exakt hur stora dessa beslutade utgiftsbegränsningar var framgår dock inte. Inte heller framgår när de beslutades och utifrån vilket underlag.

Kristdemokraterna anser att regeringen i varje del ska redovisa hur den följer upp de beslut om anslag som riksdagen fattat. Det är inte en rimlig ordning om regeringen, utan att redovisa det för riksdagen, fritt väljer ut och beslutar om anslagsbegränsningar på vissa områden för att klara det utgiftstak som efter egna förslag har getts en alldeles för liten budgeteringsmarginal. Med en sådan ordning blir riksdagens beslut om anslagstilldelning kraftigt urholkad.

För att regeringen skall fullgöra sin redovisningsskyldighet inför riksdagen enligt budgetlagen måste den tydligt redovisa alla åtgärder som påverkar det beslut om anslag som riksdagen fattat. Regeringens användande av begränsningsbelopp eller andra typer av utgiftsbegränsande åtgärder bör således redovisas för riksdagen. Detta gäller både för år 2003 och för kommande budgetår.

Stockholm den 5 maj 2004

Mats Odell (kd)

Stefan Attefall (kd)

Annelie Enochson (kd)

Jakob Forssmed (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Maria Larsson (kd)

Lars Lindén (kd)

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-05 Bordläggning: 2004-05-06 Hänvisning: 2004-05-07
Yrkanden (2)