med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K3 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhet i EU:s fördrag.

Motivering

Grunden för de värderingar och mål för det framtida EU-samarbetet har utarbetats av Framtidskonventet. De nationella parlamenten har nu att ta ställning till konventets förslag.

Det är nu vi kan forma det medborgarnas Europa som växer och kommer att omfatta de flesta av Europas länder.

Drygt hälften av EU:s medborgare är kvinnor. Det borde därför vara självklart att hälften av alla ministrar i Europas regeringar är kvinnor, att minst hälften av alla parlamentariker är kvinnor. Det borde vara möjligt för både kvinnor och män att kombinera familjeliv och arbete och att kvinnor och män borde ha lika lön för likvärdigt arbete.

Verkligheten visar en annan bild. Länderna inom EU har lång väg kvar innan vi kan se ett EU där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet.

Sverige är ett föregångsland och en förebild vad gäller jämställdhet och har framgångs­rikt drivit frågor om jämställdhet i EU.

Jämställdhet är en förutsättning för demokrati, vilket dock inte står klart för alla. Det är därför av mycket stor vikt att jämställdhet omnämns vad gäller demokrati och grund­läggan­de mänskliga rättigheter.

Sverige bör med kraft driva att jämställdhet mellan kvinnor och män skrivs in i Del II Ingressen under Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, så att stycket får följande lydelse:

I medvetande om sitt andliga och etiska arv bygger unionen på de odelbara och univer­sella värdena människans värdighet, frihet, jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet samt på den demokratiska principen och rättsprincipen.

Dessutom bör jämställdhet mellan kvinnor och män skrivas in i Del I artikel 2 Unionens värden samt i artikel 44 under Principen om demokratisk jämlik­het.

Detta för att vi skall nå det samhälle och det EU som vi socialdemokrater vill ha där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet.

Stockholm den 17 oktober 2003

Anne Ludvigsson (s)

Carina Ohlsson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Marie Nordén (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-17 Bordläggning: 2003-10-21 Hänvisning: 2003-10-22
Yrkanden (1)