med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K4 av Carina Moberg m.fl. (s)

av Carina Moberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om angelägenheten av att den gemensamma transportpolitiken tydligt lyfts fram i det vidare Europasamarbetet.

Motivering

Regeringens skrivelse förutsätter en god transportpolitik. Skrivelsen beskriver dock inte närmare regeringens viljeinriktning och ambition för det framtida Europasamarbetet på detta område. Gränsöverskridande transporter kommer att vara mycket viktiga i det nya regionalpolitiska perspektivet som följer med utvidgningen. Tillgängligheten till nya marknader för såväl medborgare som varor är ännu ett underskattat tillväxtområde.

Europeiska kommissionen har i vitboken Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden, beskrivit de problem som råder inom de europeiska transportsystemen. Överskuggande frågor gäller tilltagande trängsel, trafiktillväxt, bl a till följd av Europeiska unionens utvidgning, och behovet av att integrera transporterna i målet om en hållbar utveckling. Ett modernt transportsystem förutsätts sålunda vara hållbart från såväl ekonomisk och social synpunkt som från miljösynpunkt.

Mot denna bakgrund anses en helhetsstrategi nödvändig, genom vilken även andra politikområden än transportpolitik inkluderas.

Det är angeläget att en ny form av lagstiftning på gemenskapsnivå för transportsektorn utvecklas – i likhet med vad som skett på andra områden såsom energi och telekommunikationer.

Det råder idag en tilltagande obalans mellan skilda transportslag. Vägtrafikens och luftfartens framgångar leder till trängsel medan järnvägens och sjöfartens potential inte fullt ut utnyttjas. Det behövs en återupprättad balans mellan transportslagen.

Målsättningen för de gränsöverskridande transporterna är viktiga att ta upp i den nya fördragstexten eftersom de är centrala för utvecklingen av den inre marknaden i framtiden. Det behöver förtydligas vilka avgränsningar som bör göras av de frågor som faller under EU:s kompetens och de som lättare hanteras på nationell eller regional nivå.

Regeringen bör sikta mot att få med skrivningar om en hög ambitionsnivå på trafiksäkerhetsområdet, vilket befrämjar människors hälsa, inte minst barn och trafiksäkerhet behöver uppmärksammas. EU bör även i framtiden arbeta med att harmonisera regler för fondonsutrustning och en rättvisande prissättning inom transportområdet.

Stockholm den 17 oktober 2003

Carina Moberg (s)

Jarl Lander (s)

Kerstin Engle (s)

Börje Vestlund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-17 Bordläggning: 2003-10-21 Hänvisning: 2003-10-22
Yrkanden (1)