med anledning av skr. 2004/05:103 Kommittéberättelse 2005 Kommittéernas sammansättning

Motion 2004/05:K12 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den ojämna könsfördelningen i kommittéerna.

Könsfördelning i kommittéer

I regeringens skrivelse 2004/05:103 lämnar regeringen den årliga redogörelsen för verksamheten inom de kommittéer som tillsatts på grund av regeringens beslut. I bilaga 3 redovisas fördelningen mellan kvinnor och män och där framgår att ordförandeposten har en klar manlig dominans.

Sedan föregående mätning har andelen kvinnliga ordföranden sjunkit med 1 procentenhet: 2003 fanns det 35 procent kvinnliga ordföranden, 2004 hade andelen sjunkit till 34 procent. Även andelen kvinnliga ledamöter har sjunkit med 1 procentenhet: 46 procent kvinnor och 54 procent män år 2003, och 45 procent kvinnor respektive 55 procent män år 2004.

Det är angeläget att regeringen verkar för en jämnare könsfördelning inom kommittéväsendet. Vi anser att en kvinnorepresentation i kommittéväsendet, som står i proportion till kvinnornas andel av befolkningen, är en viktig demokratifråga. En jämn könsfördelning handlar om kommittéväsendets legitimitet, men också om att öka förutsättningarna för ett bättre och bredare beslutsunderlag i olika samhällsfrågor som bereds av kommittéerna. Detta bör regeringen ges tillkänna.

Stockholm den 9 mars 2005

Mats Einarsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-03-14 Bordläggning: 2005-03-15 Hänvisning: 2005-03-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)