med anledning av skr. 2004/05:173 En nationell strategi för havsmiljön

Motion 2005/06:MJ2 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Kristdemokraterna beklagar att regeringen inte presenterat någon skarp proposition med konkreta åtgärder för att förbättra havsmiljön. Denna skrivelse är inte tillräcklig.

Skrivelsen har ett för stort fokus på myndigheter när det gäller analys och problemformulering. Brukarperspektivet och behovet av näringarnas medverkan i såväl problemanalys och problemformulering som förvaltning och beslutsfattande saknas. Samtidigt behandlas EU:s vattendirektiv alltför knapphändigt i skrivelsen. Vattendirektivets roll i regeringens strategi för havet är oklar, trots att dess regler kommer att få stor betydelse för det svenska havsmiljöarbetet.

Kristdemokraterna anser att det internationella samarbetet bör ha en inriktning mot Östersjöregionen och syfta till bindande regler
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-09-28 Bordläggning: 2005-09-29 Hänvisning: 2005-09-30
Yrkanden (12)