med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

Motion 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. (fp)

av Bo Könberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i förebyggande syfte fortsätta utreda varför asylsökande barn under asylprocessen i Sverige utvecklar allvarliga psykiska och somatiska symtom.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bevilja de barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd eller där allvarliga men för barnets fortsatta liv kan befaras, och dess familj, permanent uppehållstillstånd.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en oberoende läkarkommission eller expertgrupp vars uppgift är att medicinskt bedöma de depressivt devitaliserade barnens tillstånd.

Inledning

Det är ett välkänt och beklämmande faktum att många asylsökande barn far oerhört illa i dagens asylprocess. De mest tragiska fallen leder till att barnen utvecklar psykiatriska symtom som, när de kulminerar, leder till funktionsbortfall med allvarliga psykiska och somatiska följder. Inom vården kallas detta för depressiv devitalisering och symtomen är kontaktlöshet, barnet rör sig mycket sparsamt och slutar att äta och dricka. I de allvarligaste fallen ligger barnet i ett slappt tillstånd med slutna ögon och reagerar varken på tal eller fysiska stimuli. Barnen måste då sondmatas. Gemensamt för dessa barn är att de är asylsökande, och symtomen har sin grund i att barnen och deras familj är och har varit på flykt undan hot och våld i hemlandet. Tillståndet uppfattas som livshotande.

Barn som gått in i ett tillstånd av depressiv devitalisering befinner sig i en ytterst allvarlig situation. Det är en skam för Sverige att vi inte kan ge dessa barn ett humant och värdigt bemötande. I dessa dagar talas det i stora ord om krishantering och om vikten av att känna medmänsklighet med de människor som går igenom en krissituation. De familjer vars barn, på grund av den inhumana asylprocess vi har i Sverige i dag, blivit depressivt devitaliserade befinner sig i en krissituation. Att se sitt barn gå in i ett apatiskt tillstånd utan någon möjlighet till kontakt ger naturligtvis en oerhörd känsla av vanmakt och frustration. Detta samtidigt som familjen lever i ovisshet i väntan på besked i sitt asylärende. Detta är inte mänskligt.

Vad kan vi göra för depressivt devitaliserade barn?

Tillämpa barnkonventionen och anpassa asylprocessen efter barnens behov

Det växande antalet depressivt devitaliserade barn är det tydligaste beviset på en havererad och inhuman asylprocess. Det är många barn som far illa av den långa och rättsosäkra asylhanteringen. Beslutsprocessen måste bli snabbare när barn är inblandade. Barnen måste också få en helt annan position i asylprocessen och deras egna berättelser och lidande måste beaktas på ett annat sätt än idag. Barnen kan också ha egna asylskäl och/eller egna skäl att stanna i Sverige. Dagens asylpraxis och beslutsprocess i flyktingärenden är inte anpassad efter barnens behov. Portalparagrafen i utlänningslagen, med den centrala formuleringen om att barnets bästa ska styra flyktingpolitiken, har visat sig ha ringa betydelse. Folkpartiet liberalerna anser att utlänningslagstiftningen måste förändras så att barnets bästa, i enlighet med barnkonventionen, sätts i främsta rummet även när det gäller asylsökande.

Folkpartiet liberalerna tycker att det är dags för regeringen att på allvar ta itu med den humanitära katastrof som vår asylprocess inneburit för så många barn. Bara en mycket generös behandling av dessa barn och deras familjer kan reparera åtminstone lite av de missöden som de har varit med om i Sverige.

Det finns idag inga självklara svar på varför asylsökande barn i Sverige utvecklar detta sjukdomssymtom. Däremot finns tydliga signaler på att fenomenet är specifikt för Sverige. Det är naturligtvis av vikt att utreda varför barn utvecklar dessa symtom under asylprocessen i förebyggande syfte. Regeringen har tillsatt en samordnare för dessa frågor som utreder just denna frågeställning. Rapporten beräknas vara färdig i februari 2006. Så länge kan inte de barn som redan nu befinner sig i ett mycket allvarligt och akut sjukdomstillstånd vänta. Som ovan konstaterats handlar det om ett livshotande tillstånd.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad ovan anförs om att i förebyggande syfte fortsätta utreda varför asylsökande barn under asylprocessen i Sverige utvecklar allvarliga psykiska och somatiska symtom.

Bevilja permanent uppehållstillstånd för de barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd

För de barn som idag befinner sig i denna ytterst allvarliga situation krävs handlingskraft. De vackra orden måste ersättas av konkreta förslag om hur vi på riktigt kan förändra situationen för dessa barn. Folkpartiet liberalerna föreslår därför att barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd eller där allvarliga men för barnets fortsatta liv kan befaras, och dess familj, ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Den medicinska bedömningen måste dock göras av experter inom området. Idag fattar tjänstemän på Migrationsverket och Utlänningsnämnden beslut om dessa barns framtid mot bakgrund av olika läkarintyg vilket riskerar leda till en godtycklig bedömning och en rättsosäker prövning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad ovan anförs om att bevilja de barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd eller där allvarliga men för barnets fortsatta liv kan befaras, och dess familj, permanent uppehållstillstånd.

Tillsätt en läkarkommission eller expertgrupp

Folkpartiet liberalerna föreslår att regeringen snarast presenterar ett lagförslag där man tillsätter en oberoende läkarkommission eller expertgrupp vars uppdrag ska vara att medicinskt pröva de depressivt devitaliserade barnens tillstånd. I läkarkommissionen eller expertgruppen ska oberoende personer från fristående organisationer som t.ex. Rädda Barnen och Röda Korset ingå. Läkarkommissionen eller expertgruppen bör verka som en självständigt arbetande enhet inom någon myndighet med ansvar för barns hälsa och välfärd. På så vis säkerställs dess oberoende gentemot asylväsendets myndigheter. Om man kan konstatera att barnet befinner sig i ett livshotande tillstånd eller där allvarliga men för barnets fortsatta liv kan befaras ska barnet och dess familj beviljas permanent uppehållstillstånd. Mot bakgrund av dagens rättsosäkra asylprocess och det ökade antalet depressivt devitaliserade barn är detta det enda rätta att erbjuda dessa familjer i kris. Detta bör gälla under en övergångsperiod fram till dess att Utlänningsnämnden läggs ned och ersätts av en ny asylprocess med en förnyad instans- och processordning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad ovan anförs om att tillsätta en oberoende läkarkommission vars uppgift är att medicinskt bedöma de depressivt devitaliserade barnens tillstånd.

Stockholm den 21 januari 2005

Bo Könberg (fp)

Linnéa Darell (fp)

Solveig Hellquist (fp)

Anne-Marie Ekström (fp)

Nyamko Sabuni (fp)

Mauricio Rojas (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-01-21 Bordläggning: 2005-01-25 Hänvisning: 2005-01-26
Yrkanden (3)